پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (7), شماره (2), سال (2012-12) , صفحات (92-104)

عنوان : ( ساختار تصمیم گیری مطلوب در طراحی برنامه درسی آموزش عالی:دیدگاه اعضای هیات علمی و متخصصین برنامه درسی )

نویسندگان: مرتضی کرمی , سمیه بهمن آبادی , آرزو اسمعیلی ایولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی و متخصصین برنامه درسی نسبت به وضعیت مطلوب ساختار تصمیم گیری در طراحی برنامه ی درسی آموزش عالی به تفکیک نه عنصر برنامه درسی (اهداف، محتوا، فعالیت های یادگیری، راهبردهای تدریس، ارزشیابی، گروه بندی، منابع و ابزار یادگیری، زمان و فضا) بود. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و متخصصین برنامه درسی کشور بودند. به کمک نمونه گیری تصادفی طبقه ای 110 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از جدول مورگان و تعداد 30 نفر از متخصصین برنامه درسی از شش دانشگاه کشور به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار پژوهش نیز پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته ها نشان داد که اساتید خواستار وضعیت نیمه متمرکز در تصمیم گیری های مربوط به مولفه های محتوا، هدف، ارزشیابی، زمان و فضا، همچنین آنها خواستار وضعیت عدم تمرکز تصمیم گیری در چهار مولفه ی یادگیری، روش های تدریس، گروه بندی، منابع و ابزار یادگیری می-باشند. میانگین نمرات نظرات متخصصین برنامه درسی نشان داد که آنها خواهان وضعیت نیمه متمرکز در تصمیم گیری در مولفه هدف و محتوا، ارزشیابی و زمان وخواهان وضعیت عدم تمرکز در مولفه های فعالیت های یادگیری و روش تدریس، گروهبندی، منابع و ابزار و فضا بودند. همچنین نتایج نشان داد که بین نظرات اساتید دانشکده های مختلف و اساتید با مرتبه علمی متفاوت از لحاظ دیدگاه نسبت به وضعیت مطلوب تصمیم گیری در برنامه درسی دانشگاهی تفاوت معنی داری وجود ندارد. امّا بین نظرات متخصصین برنامه درسی و اعضای هیئت علمی تفاوت معنی داری مشاهده شد، به این صورت که متخصصین خواهان وضعیت عدم تمرکز بیشتری در تصمیم گیری ها بودند. بنابراین پیشنهاد می شود اختیارات بیشتری به دانشگاهها در خصوص طراحی برنامه درسی واگذار گردد.

کلمات کلیدی

, آموزش عالی, طراحی برنامه درسی, تصمیم گیری, تمرکز, عدم تمرکز, نیمه متمرکز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030546,
author = {کرمی, مرتضی and بهمن آبادی, سمیه and اسمعیلی ایولی, آرزو},
title = {ساختار تصمیم گیری مطلوب در طراحی برنامه درسی آموزش عالی:دیدگاه اعضای هیات علمی و متخصصین برنامه درسی},
journal = {پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2012},
volume = {7},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-1197},
pages = {92--104},
numpages = {12},
keywords = {آموزش عالی، طراحی برنامه درسی، تصمیم گیری، تمرکز، عدم تمرکز، نیمه متمرکز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساختار تصمیم گیری مطلوب در طراحی برنامه درسی آموزش عالی:دیدگاه اعضای هیات علمی و متخصصین برنامه درسی
%A کرمی, مرتضی
%A بهمن آبادی, سمیه
%A اسمعیلی ایولی, آرزو
%J پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 2008-1197
%D 2012

[Download]