پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (182-190)

عنوان : ( تأثیر شدت های متفاوت رقیق سازی جیره و استفاده از مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسنا حاجاتی , منصور رضایی , احمد حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تأثیر رقیق سازی جیره در سن 16 تا 20 روزگی و استفاده از یک مولتی آنزیم (اندوفید –دبلیو) بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی سویه تجارتی کاب 500 مورد مطالعه قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل 3×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار و 8 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. جیره های آزمایشی حاوی صفر، 20 و 40 درصد پوسته برنج و 2 سطح آنزیم (صفر و 500 میلی گرم در کیلوگرم) بود. این جیره ها به ترتیب دارای 3000، 2400 و 1800 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم در هر کیلوگرم جیره و 21، 8/16، 6/12 درصد پروتئین خام بود. در سایر روزهای پرورش، جوجه ها مطابق با راهنمای احتیاجات سویه کاب 500 تغذیه شدند. رقیق سازی جیره تا سطح 20 درصد سبب کاهش ضریب تبدیل غذایی در کل دوره پرورش گردید. افزودن آنزیم به جیره مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی را در کل دوره پرورش کاهش داد. در کل دوره آزمایش، جوجه های تغذیه شده با تیمار 2(بدون پوسته برنج و 05/0 درصد مکمل آنزیمی) کمترین مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی را داشتند. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که رقیق سازی جیره تا سطح 20 درصد در سن 20- 16 روزگی همراه یا بدون افزودن مکمل آنزیمی اندوفید دبلیو سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی گردید.

کلمات کلیدی

, رقیق سازی جیره, آنزیم اندوفید دبلیو, عملکرد, جوجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030553,
author = {حاجاتی, حسنا and منصور رضایی and حسن آبادی, احمد},
title = {تأثیر شدت های متفاوت رقیق سازی جیره و استفاده از مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2012},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {182--190},
numpages = {8},
keywords = {رقیق سازی جیره، آنزیم اندوفید دبلیو، عملکرد، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شدت های متفاوت رقیق سازی جیره و استفاده از مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه های گوشتی
%A حاجاتی, حسنا
%A منصور رضایی
%A حسن آبادی, احمد
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2012

[Download]