مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (3), شماره (12), سال (2012-3) , صفحات (169-188)

عنوان : ( منابع پیش بینی کننده اعتماد به نفس ورزشی کشتی گیران جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور )

نویسندگان: جعفر عبدالعلی زاده , حمید رضا طاهری تربتی , مهدی سهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش تعیین منابع پیش بینی کننده اعتماد به نفس ورزشی کشتی گیران جوان است. به همین منظور پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران ( 1998 ) و پرسشنامه اعتماد به نفس ورزشی ویلی و نایت ( 2002 ) به طور تصادفی در اختیار 148 کشت یگیر جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور در سال 1388 قرار گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه های مذکور توسط متخصصان تعیین و ثبات درونی پرسشنامه اعتماد به نفس ورزشی نیز در مطالعه ای مقدماتی با آلفای تعیین شد. برای تعیین روایی سازه و تشخیص عوامل زیربنایی پرسشنامه اعتماد به / کرونباخ 89 و (PC) نفس ورزشی -که برای اولین بار در کشور استفاده میشد - از روش تحلیل مؤلفه های اصلی چرخش واریماکس استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد منبع تسلط بر مهارت، قوی ترین پیش بینی کنندة مولفة مهارت های 0/466 = )، رفتار رهبری مربی، ؛ T= 6/713؛ P< 0/ بدنی و تمرینی اعتماد به نفس ورزشی ( 001 T= 7/225؛ P< 0/ قوی ترین پیش بینی کنندة مولفه کارآیی شناختی اعتماد به نفس ورزشی ( 001 0/514 = )، حمایت اجتماعی، قوی ترین پیش بینی کننده مولفه قابل انعطاف اعتماد به نفس ورزشی ؛ 0/279 = ) و در مجموع منبع تسلط بر مهارت، قوی ترین پیش بینی کنندة ؛ T= 3/622؛ P< 0/001) 0/275 = ) کشتی گیران جوان است. یافته های این ؛ T= 3/783؛ P<0/ اعتماد به نفس ورزشی ( 001 پژوهش از مدل چند بعدی اعتماد به نفس ورزشی ویلی و نایت ( 2002 ) حمایت می کند.

کلمات کلیدی

, اعتماد به نفس ورزشی, منابع اعتماد به نفس ورزشی, کشتی گیران جوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030555,
author = {عبدالعلی زاده, جعفر and طاهری تربتی, حمید رضا and سهرابی, مهدی},
title = {منابع پیش بینی کننده اعتماد به نفس ورزشی کشتی گیران جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2012},
volume = {3},
number = {12},
month = {March},
issn = {2538-3213},
pages = {169--188},
numpages = {19},
keywords = {اعتماد به نفس ورزشی، منابع اعتماد به نفس ورزشی، کشتی گیران جوان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T منابع پیش بینی کننده اعتماد به نفس ورزشی کشتی گیران جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور
%A عبدالعلی زاده, جعفر
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A سهرابی, مهدی
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2012

[Download]