تدبیر, دوره (19), شماره (127), سال (2008-8) , صفحات (14-19)

عنوان : ( استراتژی تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی از نگارش این مقاله، تبیین مفهومی دو استراتژی رمزگذاری و شخصی سازی مدیریت دانش و در نتیجه، هم افزایی بین این دو استراتژی با الهام از الگوی نظری دانش آفرینی نوناکا و تاکه اوچی است. فرایند دانش آفرینی ناظر بر چهار شیوه تعامل بین دانش ضمنی و دانش صریح، یعنی اجتماعی شدن ، ترکیب و درونی سازی است..

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030559,
author = {حسین قلی زاده, رضوان},
title = {استراتژی تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی},
journal = {تدبیر},
year = {2008},
volume = {19},
number = {127},
month = {August},
issn = {1022-7199},
pages = {14--19},
numpages = {5},
keywords = {مدیریت دانش، دانش آفرینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استراتژی تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی
%A حسین قلی زاده, رضوان
%J تدبیر
%@ 1022-7199
%D 2008

[Download]