پژوهش آب در کشاورزی, دوره (26), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (211-223)

عنوان : ( تأثیر مقادیر مختلف سوپر جاذب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و شاخص های رشدی گیاه آتریپلکس )

نویسندگان: شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش خشکی یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک جهان، مانند ایران است. با کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب، می توان آب حاصل از بارندگی های پراکنده این مناطق را حفظ کرد و با بهبود شرایط فیزیکی خاک، تنش های رطوبتی را کاهش داد. به منظور ارزیابی تأثیر پلیمر سوپرجاذب استاکوزورب بر دور آبیاری، رشد و نمو گیاه آتریپلکس (Atriplex) و برخی خصوصیات فیزیکی خاک، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد و اثر دو فاکتور سوپرجاذب با مقادیر 0، 0/1، 0/2، 0/3 و 0/4 درصد و دور آبیاری (روزانه، هر سه روز یک بار و هر پنج روز یک بار) بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از پلیمر تأثیر مثبت و معنی داری در سطح پنج درصد بر شاخص های ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه و طول ریشه داشت. در تمام شاخص های رشدی گیاه، بیشترین مقدار مربوط به تیمار 0/4 درصد پلیمر در دور آبیاری سه روز بود. علاوه بر این، کاربرد پلیمر استاکوزورب باعث بهبود برخی از خصوصیات فیزیکی خاک شد، به طوری که در نتیجه استفاده از آن در سطح پنج درصد رطوبت اشباع خاک و رطوبت قابل استفاده گیاه به طور معنی داری افزایش، ولی جرم مخصوص ظاهری و هدایت الکتریکی کاهش یافت (p < 0.05). با توجه به مشکل تأمین آب برای گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک، استفاده از 0/3 درصد وزنی سوپرجاذب همراه با دور آبیاری سه روز یک بار می تواند به عنوان یک روش موفقیت آمیز برای حفظ رطوبت و افزایش رشد و نمو گیاه آتریپلکس توصیه شود.

کلمات کلیدی

, رطوبت قابل استفاده گیاه, شوری, عملکرد, هیدروژل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030564,
author = {زنگوئی نسب, شیما and امامی, حجت and آستارائی, علیرضا and علیرضا یاری},
title = {تأثیر مقادیر مختلف سوپر جاذب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و شاخص های رشدی گیاه آتریپلکس},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2012},
volume = {26},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-7140},
pages = {211--223},
numpages = {12},
keywords = {رطوبت قابل استفاده گیاه، شوری، عملکرد، هیدروژل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر مقادیر مختلف سوپر جاذب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و شاخص های رشدی گیاه آتریپلکس
%A زنگوئی نسب, شیما
%A امامی, حجت
%A آستارائی, علیرضا
%A علیرضا یاری
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2012

[Download]