پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (27), شماره (3), سال (2012-4) , صفحات (759-776)

عنوان : ( وب سایت های هسته دانشگاه های جهان اسلام )

نویسندگان: فرشید دانش , فرامرز سهیلی , علیرضا اسفندیاری مقدم , نوراله کرمی , افروز زارعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانشگاه های جهان اسلام در گذر از دنیای فیزیکی به دنیای مجازی و برای ارائه خدمات به پژوهشگران جهان اسلام ناگزیر از طراحی وب سایت هستند. اکنون تقریباً تمامی دانشگاه های پایتخت های جهان اسلام دارای وب سایت هستند، اما مشخص نیست که وب سایت هر یک از این دانشگاه ها تا چه حد توانسته در راستای رسالت اطلاع رسانی خود گام های موثری بردارد. تعیین وب سایت های هسته و بررسی میزان تاثیرگذاری، رتبه ، همکاری میان آنها و پیوندهای ارائه شده به آنها اهداف این مقاله است. در انجام این پژوهش، از فرمول های مربوط به تعیین وب سایت های هسته، هم پیوندی، پیوندهای دریافتی، عامل تاثیرگذار وبی تجدیدنظرشده و از روش های تحلیل خوشه ای و تحلیل چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که وب سایت دانشگاه King Saud University کشور عربستان دارای بیشترین میزان رویت و به عبارتی معتبرترین وب سایت در میان وب سایت های مورد مطالعه محسوب می شود. همچنین، یافته های تحلیل هم پیوندی ها نشان داد که وب سایت های دانشگاه های پایتخت های جهان اسلام با روش تحلیل خوشه ای در 12 خوشه و با روش تحلیل چندمتغیره در 11 خوشه با هم همکاری دارند که دو مورد از خوشه های مورد بررسی در روش تحلیل خوشه ای، خوشه های ملی (کشورهای ایران و ترکیه) بودند. تحلیل نتایج این مقاله بیانگر این امر است که مدیران و طراحان وب سایت های دانشگاه های مورد مطالعه باید با شناخت عواملی که بر جذب پیوند توسط وب سایت تاثیر دارند، برای ارتقاء کیفی و محتوایی وب-سایت خود برنامه ریزی نمایند. به هر حال، موفقیت نهایی یک وب سایت به عواملی چون کیفیت، اندازه، زبان، قدمت، شمول و برخی عوامل دیگر بستگی دارد و نمی توان یک یا دو عامل محدود را به عنوان تنها دلایل موفقیت یک وب سایت قلمداد کرد.

کلمات کلیدی

, وب سنجی, پیوند دریافتی, هم پیوندی, هم پیوندی, جهان اسلام, دانشگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030577,
author = {دانش, فرشید and فرامرز سهیلی and علیرضا اسفندیاری مقدم and نوراله کرمی and افروز زارعی},
title = {وب سایت های هسته دانشگاه های جهان اسلام},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2012},
volume = {27},
number = {3},
month = {April},
issn = {2251-8223},
pages = {759--776},
numpages = {17},
keywords = {وب سنجی، پیوند دریافتی، هم پیوندی، هم پیوندی، جهان اسلام، دانشگاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وب سایت های هسته دانشگاه های جهان اسلام
%A دانش, فرشید
%A فرامرز سهیلی
%A علیرضا اسفندیاری مقدم
%A نوراله کرمی
%A افروز زارعی
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2012

[Download]