تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (4), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (33-45)

عنوان : ( ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص‌های رشد گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت کم آبیاری )

نویسندگان: الهه مرادی مرجانه , مرتضی گلدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود آب از جمله عوامل محدود کننده رشد می‌باشد و تنش اکسیداتیو به عنوان یک تنش ثانویه در نتیجه تنش خشکی بوجود می‌آید. به منظور بررسی تاثیر سالیسیک اسید در کاهش اثرات تنش خشکی بر گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 9 تیمار و سه تکرار در سال 89-1388 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سالیسیلیک اسید در سه سطح 0، 100 و 200 میلی مولار و کم آبیاری در سه سطح 100، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی بود. نتایج آزمایش نشان داد که کم آبیاری سطح برگ، تعداد برگ، تعداد ساقه اصلی و فرعی و طول آنها، وزن تر و خشک گیاه، وزن خشک گل، شاخص کلروفیل، هدایت روزنه ای، عملکرد کوانتومی را به طور معنی‌داری کاهش داد و سالیسیلیک اسید تاثیر معنی داری نیز بر شاخص سطح برگ و تعداد برگ، وزن تر و خشک گیاه، تعداد ساقه فرعی و تعداد گل در ساقه فرعی، شاخص کلروفیل، هدایت روزنه‌ای، عملکرد کوانتومی و تعداد بذر داشت، به طوری که اثر کم آبیاری را در مقایسه با تیمار‌های تحت تنش کاهش داد. نتایج اثرات متقابل این دو عامل حاکی از آن بود که تیمار 100 میلی مولار سالیسیلیک اسید اثرات کم آبیاری را در سطح برگ، تعداد گل در ساقه فرعی، شاخص کلروفیل، وزن خشک بذر و تعداد بذر و تیمار 200 میلی مولار سالیسیلیک اسید اثرات کم آبیاری را در وزن خشک گل و شاخص کلروفیل به طور معنی‌داری کاهش داد. نتایج کلی نشان داد که سالیسیلیک اسید تا حدودی اثرات کم آبیاری را در اجزاء زایشی گیاه همیشه بهار تخفیف داد و بر هدایت روزنه‌ای و عملکرد کوانتومی برگ‌ها تاثیر معنی‌داری نداشت.

کلمات کلیدی

, آنتی اکسیدان, سالسیلیک اسید, کم آبیاری, گیاه دارویی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030578,
author = {الهه مرادی مرجانه and گلدانی, مرتضی},
title = {ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص‌های رشد گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت کم آبیاری},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-7604},
pages = {33--45},
numpages = {12},
keywords = {آنتی اکسیدان، سالسیلیک اسید، کم آبیاری، گیاه دارویی، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص‌های رشد گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت کم آبیاری
%A الهه مرادی مرجانه
%A گلدانی, مرتضی
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2011

[Download]