مهندسی عمران فردوسی, دوره (22), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (17-26)

عنوان : ( عملکرد لرزه ای دیوارهای آجری )

نویسندگان: فریدون ایرانی , محسن علی اکبریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله دیوارهای باربرساختمان های آجری به عنوان عناصر اصلی لرزه بر در ساختمان ها ی آجری مورد مطالعه نظری قرار گرفته است. یک نمونه دیوار مندرج در مرجع شماره یک مقاله به عنوان نمونه شاهد وجهت کنترل روند وصحت مدل سازی در نظر گرفته شده است.و دو نمونه ی مسلح وکلاف بندی شده براساس ضوابط توصیه شده تحت اثر بارهای ثقلی وبار جانبی رفت وبرگشتی مدل سازی وتحلیل دینامیکی غیر خطی شده اند.پس ازتحلیل نمونه ها وبرسینتایج مشخص گردید که دیوارهای آجری مسلح در برابربارهای جانبی دارای رفتار شکل پذیرتری هستند.هم چنین مطالعه الگوی ترک خوردگی کلیه دیوار ها نشان می دهدکه ضعف عمده دیوارهای آجری مه متناسب با شرایط وشیوه های ساخت وساز در کشور ساخته می شود.کمبود مقاومت بررشی اسا. بررسی رفتار چرخه ها دیوارها نیز گویای این واقعیت است.که در دیوارهای آجری مساح وجود میلگردهای افقی وقائم باعث افزایش شکل پذیری وسختی دیوار می شود

کلمات کلیدی

, دیوار های آجری غیر مسلح , دیوار آجری مسلح, دیوار آجری کلاف دار, نیروی لرزه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030590,
author = {ایرانی, فریدون and علی اکبریان, محسن},
title = {عملکرد لرزه ای دیوارهای آجری},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2010},
volume = {22},
number = {1},
month = {April},
issn = {2783-2805},
pages = {17--26},
numpages = {9},
keywords = {دیوار های آجری غیر مسلح ،دیوار آجری مسلح، دیوار آجری کلاف دار،نیروی لرزه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عملکرد لرزه ای دیوارهای آجری
%A ایرانی, فریدون
%A علی اکبریان, محسن
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2783-2805
%D 2010

[Download]