شریف, دوره (28), شماره (2), سال (2012-4) , صفحات (13-26)

عنوان : ( تحلیل دقیق تنش های میان رویه در تیر بتن مسلح تقویت شده با ورق پیشلنی )

نویسندگان: محمود عدالتی , فریدون ایرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین نوشتار از روشی تحلیلی برای محاسبه تنش های برشی وقائم در میات رویه ی تیرهای بتن مسلح تقویت شده باFRPیافولادی استفاده شده است.چون ترکیب بیشینه تنش های برشی وقائم میان رویه در نزدیکی انتهای ورق های تقویتی به وجود می آید بروز پدیده جداشدگی در این محل تشدید می شود.در اینجااثرات تغییر شکل های برشی در هر سه قسمت(تیر بتنی،ورق تقویت ولایه چسبنده)کاملا در نظر گرفته شده است.ازاین روتیر بتن مسلح مرکب به صورت تیمو شنکو فرض می شود.به کار گبری فرضیات تیموشنکو به یافتن یک زوج معادلات دیفرانسیل هم زمان درجه یدوم وچهارم معمولی با ضرایب ثابت منجر می شود. معادلات مزبور در ادبیات مهندسیدستگاه معادلات درگیر نامیده می سوند. که به صورت تحلیلی وبدون حذف بخش هایی از آن حل شده اند. این نوشتار به درک اثرات تنش های میان رویه بررفتارسازه های نتب مسلح تقویت شده با ورقها مرکب یا فولادی کمک شایانی می کند.سرانجامسازگاری نتایج موجودوبه دست آمدهحاکی از آن استکه دقت روش پیشنهادی در تعیین تنش های برشی وقائم در مرز مشترک دو ماده متفاوت کاولا پذیرفتنی است

کلمات کلیدی

, تنش های برشی وقائم میان رویه, ورق های تقویتیFRPیا فولادی, تیرمسلح بتنی, معادلات دیفرانسیل در گیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030591,
author = {محمود عدالتی and ایرانی, فریدون},
title = {تحلیل دقیق تنش های میان رویه در تیر بتن مسلح تقویت شده با ورق پیشلنی},
journal = {شریف},
year = {2012},
volume = {28},
number = {2},
month = {April},
issn = {1028-7167},
pages = {13--26},
numpages = {13},
keywords = {تنش های برشی وقائم میان رویه، ورق های تقویتیFRPیا فولادی،تیرمسلح بتنی،معادلات دیفرانسیل در گیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل دقیق تنش های میان رویه در تیر بتن مسلح تقویت شده با ورق پیشلنی
%A محمود عدالتی
%A ایرانی, فریدون
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2012

[Download]