شریف, دوره (26), شماره (3), سال (2010-4) , صفحات (103-108)

عنوان : ( تاثیر شعاع خمیدگی گوشه بر ظرفیت کمانش موضعی ارتجاعی اعضای فشاری ساخته شده از مقاطع نورد سرد )

نویسندگان: فریدون ایرانی , آرش بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاطع نورد سرد به دلیل نحوه ی خاص تولید دارای هندسه ی خمیده در گوشه هستند. در آئین نامه های کنونی برای طراحی مقاطع نورد سرد از تاثیر گوشه خمیده صرف نظر شده واز عرض تخت به جای عرض واقعی استفاده می شود. دراین تحقیق تاثیر خمیدگی در گوشه مقاطع نوردسرد برظرفیت کمانش موضعی ارتجاعی مورد بررسب قرار گرفته است.برای این منظوردو گونه ار مقاطع نورد سرد شامل مقاطع قوطی شکل وناودانی مورد مطالعه قرار گرفته است.در این بررسی از روش انرژی با به کار گیری سری های فوریه به منظور یافتن بار کمانشی با در نظر داشتن اثرات پیچش وتابیدگی در گوشه های خمیده استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, نوردسرد, شعاع خمیدگی گوشه, کمانش موضعی ارتجاعی, تابیدگی, روش انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030600,
author = {ایرانی, فریدون and بهرامی, آرش},
title = {تاثیر شعاع خمیدگی گوشه بر ظرفیت کمانش موضعی ارتجاعی اعضای فشاری ساخته شده از مقاطع نورد سرد},
journal = {شریف},
year = {2010},
volume = {26},
number = {3},
month = {April},
issn = {1028-7167},
pages = {103--108},
numpages = {5},
keywords = {نوردسرد،شعاع خمیدگی گوشه،کمانش موضعی ارتجاعی، تابیدگی، روش انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر شعاع خمیدگی گوشه بر ظرفیت کمانش موضعی ارتجاعی اعضای فشاری ساخته شده از مقاطع نورد سرد
%A ایرانی, فریدون
%A بهرامی, آرش
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2010

[Download]