تحقیقات نظام سلامت-حکیم, دوره (9), شماره (4), سال (2007-3) , صفحات (59-64)

عنوان : ( ارزیابی اثر فعالیت ضدویروسی عصاره پیکر رویشی سرخارگل در کنترل ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک انسانی )

نویسندگان: امیر قائمی , حوریه سلیمانجاهی , محمد مقدم , نوید یزدانی , حسن ذکی دیزجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سرخارگل متعلق به خانواده گل ستاره یک گیاه دارویی اس ت. ترکیبات دارویی این گیاه کاربرد وسیعی در صنایع داروسازی دار د. بیشترین استفاده این گیاه به لحاظ خواص ای مونولوژیک آن م یباشد. هدف از این مطالعه بررسی فعالیت ضدویروسی عصاره حاصل از پیکر رویشی آن ب رعلیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک انسانی است. روش کار: بدی نمنظور عصاره الکلی از پیکر رویش ی این گیاه به روش خیساندن با اتانول 70 % تهیه شد. سلول ورو در محیط کشت حاوی 5% سرم جنین گوساله در ظروف 96 خان های کشت گردید. رق تهای مختلف عصاره پس از مجاورت با 100 واحد عفونی از ویروس به محیط کشت اضافه و اثرات ضدویروسی آنها ارزیابی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که عصاره ب هدست آمده از پیکر رویش ی سرخارگل دارای پتانسیل ضدویروسی خوب ی ب ر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک انسانی دارد و بیشترین اثر ضدویروسی آن با غلظت 1:10 حاصل شد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که عصاره پیکررویشی گیاه سرخارگل دارای فعالیت ضدویروس ی بر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک انسانی است.

کلمات کلیدی

, سرخارگل, هرپس سیمپلکس تیپ یک, فعالیت ضدویروسی, خانواده گل ستاره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030602,
author = {امیر قائمی and حوریه سلیمانجاهی and مقدم, محمد and نوید یزدانی and حسن ذکی دیزجی},
title = {ارزیابی اثر فعالیت ضدویروسی عصاره پیکر رویشی سرخارگل در کنترل ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک انسانی},
journal = {تحقیقات نظام سلامت-حکیم},
year = {2007},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {1561-252x},
pages = {59--64},
numpages = {5},
keywords = {سرخارگل، هرپس سیمپلکس تیپ یک، فعالیت ضدویروسی، خانواده گل ستاره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر فعالیت ضدویروسی عصاره پیکر رویشی سرخارگل در کنترل ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک انسانی
%A امیر قائمی
%A حوریه سلیمانجاهی
%A مقدم, محمد
%A نوید یزدانی
%A حسن ذکی دیزجی
%J تحقیقات نظام سلامت-حکیم
%@ 1561-252x
%D 2007

[Download]