دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (10), شماره (2), سال (2007-9) , صفحات (1-7)

عنوان : ( بررسی خاصیت ضد هرپسی عصاره ریشه گیاه جعفری مکزیکی علیه ویروس های هرپس سیمپلکس تیپ یک و دو انسانی درکشت سلول )

نویسندگان: امیر قائمی , محمد مقدم , حوریه سلیمانجاهی , رضا امید بیگی , طراوت بامداد , داود حکمت پو , کسری حمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: عوارض ناشی از داروهای شیمیایی منجر به گرایش به سمت داروهای طبیعی شده است که عوارض جانبی کمتری دارند. در این مطالعه اثر ضد ویروسی عصاره به دست آمده از ریشه جعفری مکزیکی بر علیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک و دو انسانی بررسی شد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه تجربی است. برای انجام آن عصاره الکلی از ریش ههای این گیاه به روش مسراسیون حاوی 5 درصد سرم جنین گوساله کشت داده DMEM در محیط کشت Vero تهیه و در شرایط خلاء تغلیظ شد. سلول 1) با ویروس با عیار /10 ،1/20 ،1/40 ،1/80 ،1/ شد. بعد از تهیه بذر ویروس و تعیین عیار آن، رقت های مختلف عصاره( 160 مشخص مجاور و به محیط کشت سلول اضافه گردید و اثرات ضد ویروسی آن با مقایسه با کنترل های مختلف ارزیابی شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مقایسه چندگانه دانکن استفاده شد. نتایج: یافته ها نشان داد که عصاره به دست آمده از ریشه جعفری مکزیکی به طور معنی داری باعث جلوگیری از تکثیر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 و 2 انسانی شد. این عصاره، ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 2 را نسبت به تیپ 1 بهتر کنترل می کند. بررسی بر روی رقت های مختلف عصاره نشان داد که فعالیت ضد ویروسی در رق تهای مختلف متفاوت 1 حاصل گردید. / است و بیشترین فعالیت ضد ویروسی بر علیه هر دو ویروس در رقت 10 نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره به دست آمده از ریشه گیاه جعفری مکزیکی دارای پتانسیل ضد ویروسی خوبی بر علیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک و دو انسانی م یباشد که می توان از آن به عنوان یک منبع دارویی برای کنترل این بیماری های ویروسی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, هرپس سیمپلکس تیپ یک و دو, جعفری مکزیکی, کشت سلول, عصاره ریشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030603,
author = {امیر قائمی and مقدم, محمد and حوریه سلیمانجاهی and رضا امید بیگی and طراوت بامداد and داود حکمت پو and کسری حمدی},
title = {بررسی خاصیت ضد هرپسی عصاره ریشه گیاه جعفری مکزیکی علیه ویروس های هرپس سیمپلکس تیپ یک و دو انسانی درکشت سلول},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2007},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {۱۷۳۵-۵۳۳۸},
pages = {1--7},
numpages = {6},
keywords = {هرپس سیمپلکس تیپ یک و دو، جعفری مکزیکی، کشت سلول، عصاره ریشه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خاصیت ضد هرپسی عصاره ریشه گیاه جعفری مکزیکی علیه ویروس های هرپس سیمپلکس تیپ یک و دو انسانی درکشت سلول
%A امیر قائمی
%A مقدم, محمد
%A حوریه سلیمانجاهی
%A رضا امید بیگی
%A طراوت بامداد
%A داود حکمت پو
%A کسری حمدی
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ ۱۷۳۵-۵۳۳۸
%D 2007

[Download]