دومین همایش گیاهان دارویی , 2004-08-28

عنوان : ( مطالعه فعالیت ضد نماتدی عصاره ریشه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) علیه نماتد Meloidogyne javanica )

نویسندگان: مریم پوربیگ محمد , محمد مقدم , سعیده خلیقی , رضا امیدبیگی , ابراهیم پورجم , سعید صفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) گیاهی یکساله و معطر متعلق به خانواده Asteraceae است. در این مطالعه خواص ضد نماتدی عصاره ریشه جعفری مکزیکی علیه نماتد مولد غده ریشه در شرایط درون شیشه ای بررسی شد. برای این منظور ریشه های گیاه جعفری مکزیکی در مرحله تمام گل جمع آوری و شستشو گردید. سپس ریشه های گیاه آسیاب و به روش مسیراسیون و با استفاده از اتانل 70 درصد عصاره گیری شد. عصاره بدست آمده، فیلتر و با روش تقطیر در خلاء و در دمای 40 درجه سانتیگراد تغلیظ گردید. لاروهای نماتد M.javanica ابتدا ضدعفونی، سپس به کمک سمپلر 100 میکرولیتری به تعداد 20-30 عدد درون چاهک های میکروپلیت 96 خانه ای انتقال داده شد. پس از آن رقتهای 5/12، 25، 50 و 100 میکرولیتری از عصاره تغلیظ شده با سه تکرار به هر چاهک اضافه گردید. الگل 70 درصد و آب با رقتهای ذکر شده نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. میزان مرگ و میر لاروها پس از 12، 24، 48 و 72 ساعت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که عصاره بدست آمده از ریشه جعفری مکزیکی به طور معنی داری در تمام رقتها موجب مرگ و میر لاروهای نماتد در مقایسه با شاهد می گردد.

کلمات کلیدی

ندارد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030607,
author = {مریم پوربیگ محمد and مقدم, محمد and سعیده خلیقی and رضا امیدبیگی and ابراهیم پورجم and صفری, سعید},
title = {مطالعه فعالیت ضد نماتدی عصاره ریشه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) علیه نماتد Meloidogyne javanica},
booktitle = {دومین همایش گیاهان دارویی},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ندارد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه فعالیت ضد نماتدی عصاره ریشه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) علیه نماتد Meloidogyne javanica
%A مریم پوربیگ محمد
%A مقدم, محمد
%A سعیده خلیقی
%A رضا امیدبیگی
%A ابراهیم پورجم
%A صفری, سعید
%J دومین همایش گیاهان دارویی
%D 2004

[Download]