چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16

عنوان : ( تصفیه پساب نساجی با استفاده از غشا اولترافیلتراسیون PVDF )

نویسندگان: سجاد علی بیگی بنی , مرتضی صادقی , مهدی پورافشاری چنار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش از غشا الیاف توخالی با جنس پلی وینلیدن فلوراید (PVDF) برای تصفیه پساب نساجی استفاده شد. پساب مورد آزمایش ابتدا توسط منعقدکننده‌ی پلی آلومینیوم کلراید (PACl) مورد پیش تصفیه قرار گرفته و سپس این پساب پیش تصفیه شده در فشارهای مختلف و با سرعت خوراک ورودی m/s 5/1 توسط غشا مورد تصفیه قرار گرفت. بیشترین میزان حذف کدورت در محدوده‌ی فشار bar 2-5/1 انجام شده و 98 درصد حذف شد. بیشترین میزان حذف اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) در کمترین فشار(bar5/1) به میزان 72 درصد صورت گرفت. سپس تاثیر سرعت خوراک بر روی عملکرد غشا در فشار ثابت bar2 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهندهی آن است که در کمترین سرعت ورودی خوراک (m/s1) بیشترین میزان حذف کدورت و COD به ترتیب با میزان حذف 98 درصد و 71 درصد روی میدهد. به طور کلی با افزایش فشار اعمالی و سرعت خوراک ورودی، شار عبوری افزایش یافته ولی از میزان حذف کدورت و COD کاسته می شود.

کلمات کلیدی

, سرعت خوراک ورودی, فشار اعمالی به غشا , COD , کدورت , غشا پلی وینیلدن فلوراید (PVDF)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030610,
author = {علی بیگی بنی, سجاد and مرتضی صادقی and پورافشاری چنار, مهدی},
title = {تصفیه پساب نساجی با استفاده از غشا اولترافیلتراسیون PVDF},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرعت خوراک ورودی، فشار اعمالی به غشا ،COD ، کدورت ، غشا پلی وینیلدن فلوراید (PVDF)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تصفیه پساب نساجی با استفاده از غشا اولترافیلتراسیون PVDF
%A علی بیگی بنی, سجاد
%A مرتضی صادقی
%A پورافشاری چنار, مهدی
%J چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2012

[Download]