سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( معرفی گونه های تریکودرما با قابلیت آنزیم اندوگلوکانازی در خاک های جنگلی بومی ایران )

نویسندگان: الناز باقری ازغدی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , حمید روحانی , شبنم شمع ریز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلولز یکی از مهمترین ترکیبات توده زیستی گیاهی است. تعدادی از میکروارگانیسم ها از جمله قارچ ها توانایی تولید سلولاز و تجزیه توده زیستی را دارند. تریکودرما یکی از قارچ های آسکومیست مزوفیل است که به طور گسترده در صنعت به عنوان منبع تولید سلولاز مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم سلولیتیک تریکودرما از دو نوع سلوبیوهیدرولاز و حداقل پنج نوع اندوگلوکاناز تشکیل شده است. برای جدا کردن وشناسایی گونه های مختلف تریکودرمای ایران ، از هفت منطقه متفاوت از خاک جنگل های شمال نمونه گیری صورت گرفت. سپس روی محیط کشت اختصاصی الاد و چت (Elad and chet)،کشت انجام شد. پس از مشاهده کلنی ها، خالص سازی و تک اسپور کردن آنها صورت گرفت. در مرحله بعد شناسایی مورفولوژیکی قارچ های جدا سازی شده انجام شده و فعالیت سلولازی آنها به کمک FPase ( filter paper assay ( بررسی گردید. نتایج در این گزارش آورده خواهد شد.

کلمات کلیدی

, تریکودرما؛ اندوگلوکوناز, سلولاز, محیط کشت اختصاص الاد و چت, Filter paper assay
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030617,
author = {باقری ازغدی, الناز and بهرامی, احمدرضا and مشرقی, منصور and مقدم متین, مریم and روحانی, حمید and شمع ریز, شبنم},
title = {معرفی گونه های تریکودرما با قابلیت آنزیم اندوگلوکانازی در خاک های جنگلی بومی ایران},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تریکودرما؛ اندوگلوکوناز، سلولاز، محیط کشت اختصاص الاد و چت، Filter paper assay},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی گونه های تریکودرما با قابلیت آنزیم اندوگلوکانازی در خاک های جنگلی بومی ایران
%A باقری ازغدی, الناز
%A بهرامی, احمدرضا
%A مشرقی, منصور
%A مقدم متین, مریم
%A روحانی, حمید
%A شمع ریز, شبنم
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]