سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( جداسازی باکتری های گرمادوست سلولولیتیک از چشمه های آب گرم دیگ رستم در ایران )

نویسندگان: ساره حجی آبادی , مریم مقدم متین , منصور مشرقی , احمدرضا بهرامی , کیارش قزوینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلولز یکی از اجزای ساختاری اصلی در ضایعات لیگنوسلولزی است که قابلیت تبدیل به اتانول را به کمک آنزیم سلولاز دارد. سوخت زیستی مشتق شده از توده زیستی، تجدیدپذیر، ارزان و تمیز میباشد. بعلاوه سلولازها در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارتد. سلولازها توسط طیف وسیعی از میکروارگانیسمها شامل قارچها و باکتریها طی رشد روی مواد سلولزی تولید میشوند. تنوع وسیع باکتریها در محیط اجازهی غربالگری باکتریها با سلولازهای کارا برای کمک به حل چالشهای تولید سوخت زیستی را میدهد. هدف این مطالعه جداسازی باکتریهای گرمادوست تجزیه کنندهی سلولز از چشمه های آب گرم است. نمونه گیری از آب و خاک چشمه آب گرم دیگ رستم انجام و غنی سازی باکتریها در محیط کشت حاوی سلولز به عنوان تنها منبع کربن انجام گردید. نمونهها در شرایط هوازی و بیهوازی در دمای 34 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. پس از واکشتهای مکرر در محیط مایع جهت اطمینان یافتن از مصرف سلولز به عنوان تنها منبع کربن، جداسازی کلنیهای خالص در محیط جامد دارای سلولز انجام و شناسایی مقدماتی کلنیهای باکتریایی مانند خصوصیات ریخت شناسی، رنگ آمیزی گرم، تاژک، اسپور و تعدادی از تستهای بیوشیمیایی انجام شد. باکتریهای حاصل همچنین قادر به رشد بر روی محیط سلوبیوز بودند که نشان دهندهی تولید بتاگلوکوزیداز به عنوان یکی از آنزیمهای سیستم سلولاز است. به این ترتیب 3 ایزوله CDB1 ، CDB2 ، CDB3 و CDB4 با توجه به خصوصیات ریخت شناسی، فیزیولوژی و ویژگیهای بیوشیمیایی در شرایط هوازی و بیهوازی جداسازی شد و آنالیز ژن 16S rDNA این باکتریها نیز انجام گردید.

کلمات کلیدی

, باکتریهای تجزیه کننده سلولز, سلولاز, 16srDNA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030618,
author = {حجی آبادی, ساره and مقدم متین, مریم and مشرقی, منصور and بهرامی, احمدرضا and کیارش قزوینی},
title = {جداسازی باکتری های گرمادوست سلولولیتیک از چشمه های آب گرم دیگ رستم در ایران},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {باکتریهای تجزیه کننده سلولز، سلولاز، 16srDNA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی باکتری های گرمادوست سلولولیتیک از چشمه های آب گرم دیگ رستم در ایران
%A حجی آبادی, ساره
%A مقدم متین, مریم
%A مشرقی, منصور
%A بهرامی, احمدرضا
%A کیارش قزوینی
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]