سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( جداسازی و شناسایی مولکولی قارچ های گرمادوست سلولولیتیک از کود حیوانی و بررسی فعالیت سلولازی آنها )

نویسندگان: شبنم شمع ریز , مریم مقدم متین , منصور مشرقی , احمدرضا بهرامی , حمید روحانی , الناز باقری ازغدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیگنوسلولز ماده آلی تجزیهپذیری است که جزء ساختاری اصلی تمام گیاهان میباشد. در طبیعت تجزیه توده زیستی لیگنوسلولزی توسط میکروارگانیسمهایی مانند قارچها و باکتریها که قادر به تجزیه این ترکیبات هستند صورت میگیرد. قارچها با تولید آنزیمهای لیگنوسلولولیتیک مختلف نقش بسیار مهمی در تجزیه بقایای سلولزی در طبیعت دارند. تاکنون بیش از 33444 گونه قارچی مختلف قادر به تجزیه سلولز جداسازی شدهاند، اما تنها تعداد کمی از آنها مورد مطالعه دقیق قرار گرفتهاند. هدف این مطالعه جداسازی و شناسایی ملکولی قارچهای گرمادوست سلولولیتیک از کود حیوانی و بررسی فعالیت سلولازی آنها است. از کود حیوانی مرطوب در دمای 34 درجه سانتی گراد نمونهگیری انجام شد. رقتهای مختلف از نمونه کود مورد نظر تهیه و بر روی محیط کشت اختصاصی سلولز کشت و در دمای 34 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. پس از حدود یک هفته کلنیهایی روی پلیتها ظاهر گردیدند که روی محیط کشت عمومی PDA واکشت داده شدند. سپس تک اسپور کردن کلنیهای خالصسازی شده صورت گرفت تا قارچهایی خالص و حاصل از یک اسپور به دست آیند. به منظور شناسایی قارچهای جداسازی شده بررسی مورفولوژیکی صورت گرفت. در آخر فعالیت سلولازی به روش Filter Paper Activity (FPase) Assay مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در این گزارش آورده خواهد شد.

کلمات کلیدی

, قارچ های گرمادوست سلولولیتیک, محیط اختصاصی سلولز, Filter paper Activity( Fpase assay), سلولاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030619,
author = {شمع ریز, شبنم and مقدم متین, مریم and مشرقی, منصور and بهرامی, احمدرضا and روحانی, حمید and باقری ازغدی, الناز},
title = {جداسازی و شناسایی مولکولی قارچ های گرمادوست سلولولیتیک از کود حیوانی و بررسی فعالیت سلولازی آنها},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قارچ های گرمادوست سلولولیتیک، محیط اختصاصی سلولز، Filter paper Activity( Fpase assay)، سلولاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی و شناسایی مولکولی قارچ های گرمادوست سلولولیتیک از کود حیوانی و بررسی فعالیت سلولازی آنها
%A شمع ریز, شبنم
%A مقدم متین, مریم
%A مشرقی, منصور
%A بهرامی, احمدرضا
%A روحانی, حمید
%A باقری ازغدی, الناز
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]