مطالعات اسلامی, دوره (2), شماره (5), سال (2005-8) , صفحات (21-45)

عنوان : ( عوامل پیدایش شعر و نثر عربی در خراسان )

نویسندگان: سیدمحمدباقر حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از آنکه قوم عرب سلطه سیاسی خود را به انگیزه گسترش اسلام بر ملت ایران اعمال نمود زبان عربی نیز جای خود را در میان طبقات مختلف مردم مخصوصا شیفتگان تعالیم قرآن و اسلام که منادی وحدت برابر ی عدالت و مساوات بودند -گشود

کلمات کلیدی

, زبان عربی, خراسان, عوامل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030623,
author = {حسینی, سیدمحمدباقر},
title = {عوامل پیدایش شعر و نثر عربی در خراسان},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2005},
volume = {2},
number = {5},
month = {August},
issn = {1010-4992},
pages = {21--45},
numpages = {24},
keywords = {زبان عربی،خراسان،عوامل پیدایش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل پیدایش شعر و نثر عربی در خراسان
%A حسینی, سیدمحمدباقر
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2005

[Download]