سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی قارچ های مولد آنزیم CBHI از جنگل های ایران به روش مولکولی )

نویسندگان: نسیم نجارزاده , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , حمید روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلولز ترکیب اصلی بیومس گیاهی است که سالانه در حجم بسیار زیادی در سرتاسر جهان تولید میشود. قارچها مهمترین میکروارگانیسمها در بازیافت این پلیمر به شمار میروند. از سه گروه آنزیم سلولازی، اگزوگلوکونازها )سلوبوهیدرولازها( کلیدیترین آنزیم سلولازی و CBHI مهمترین سلوبیوهیدرولاز در روند تخریب سلولز میباشد. در این مطالعه از روش استخراج مستقیم DNA از خاک جنگلهای ایران استفاده شد تا بدون نیاز به روشهای وابسته به کشت که کارایی پایینی در رشد تمام قارچها دارند بتوان به محتوی ژنتیکی میکروارگانیسمهای قابل کشت و غیرقابل کشت خاک دسترسی پیدا کرد. برای اطمینان از وجود DNA قارچی در رسوب حاصل، پرایمری که چهار گروه اصلی قارچها را شناسایی میکند مورد استفاده قرار گرفت. سپس پرایمر دژنره مخصوص cbhI به کار برده شد تا این ژن از میکروارگانیسمهای خاکزی جداسازی شود. در نهایت ضمن اینکه این ژنها به عنوان بخشی از ذخایر ژنتیکی خاکهای ایران گزارش میشوند، با مقایسهی آنها با توالیهای ثبت شده در GeneBank گونهی آن در صورت امکان شناسایی و به عنوان قارچ حاوی ژن مورد نظر در خاکهای ایران اعلام میگردند. تاکنون با این روش، DNA موجود در 3 ناحیه از جنگلهای ایران استخراج شده و پس از حصول نتیجه با پرایمر 18s rDNA ، باندهای متعددی از خاک سه ناحیه به دست آمد که نتایج آن در این گزارش آورده خواهد شد.

کلمات کلیدی

, جنگل های ایران, CBHI , قارچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030628,
author = {نجارزاده, نسیم and بهرامی, احمدرضا and مشرقی, منصور and مقدم متین, مریم and روحانی, حمید},
title = {بررسی قارچ های مولد آنزیم CBHI از جنگل های ایران به روش مولکولی},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جنگل های ایران، CBHI ، قارچ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قارچ های مولد آنزیم CBHI از جنگل های ایران به روش مولکولی
%A نجارزاده, نسیم
%A بهرامی, احمدرضا
%A مشرقی, منصور
%A مقدم متین, مریم
%A روحانی, حمید
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]