سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( شناسایی قارچ های سلولازی جنگل های ایران به روش کشت )

نویسندگان: نسیم نجارزاده , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , حمید روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلولز پلیمری سخت تجزیهپذیر از واحدهای گلوکز و مادهی اصلی پیکرهی گیاهی است که توسط آنزیمهای سلولازی تجزیه میشوند. بسیاری از میکروارگانیسمها توانایی تجزیهی سلولز توسط این آنزیمها را دارند که از بین آنها قارچها از مهمترین عوامل بازیافت سلولز در طبیعت به شمار میروند. به دلیل نیاز روزافزون به یافتن راهی برای تجزیهی کارآمد سلولز، شناسایی میکروارگانیسمهای جدید مولد سلولاز بسیار مورد توجه است. بنابراین در این طرح، بررسی و شناسایی قارچهای سلولازی خاکهای ایران مد نظر قرار گرفته است. بدین منظور کلنیهای تک از کشت سوسپانسیون خاک جداسازی شد تا پس از تکاسپورسازی کلنیهای قارچی، فعالیت آنزیمی آنها مورد بررسی قرار گرفته، از نظر مورفولوژیکی بررسی شده و به عنوان گونههای سلولازی خاکهای ایران معرفی شود. تاکنون با روش کشت تعدادی کلنی تک بدست آمده که در مرحلهی تک اسپورسازی و تعیین فعالیت آنزیمی میباشند. نتایج حاصل در مقالهی حاضر بحث خواهد شد.

کلمات کلیدی

, قارچ سلولازی, جنگل های ایران, سنجش فعالیت آنزیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030629,
author = {نجارزاده, نسیم and بهرامی, احمدرضا and مشرقی, منصور and مقدم متین, مریم and روحانی, حمید},
title = {شناسایی قارچ های سلولازی جنگل های ایران به روش کشت},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قارچ سلولازی، جنگل های ایران، سنجش فعالیت آنزیمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی قارچ های سلولازی جنگل های ایران به روش کشت
%A نجارزاده, نسیم
%A بهرامی, احمدرضا
%A مشرقی, منصور
%A مقدم متین, مریم
%A روحانی, حمید
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]