پژوهش در سلامت روانشناختی, دوره (5), شماره (3), سال (2012-3) , صفحات (59-67)

عنوان : ( اثربخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل مساله )

نویسندگان: بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مصطفی بلقان آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روان­درمانی گروهی به شیوه تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل­مساله بود. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد، که 30 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی که به کلینیک روانشناسی و مشاوره دانشگاه فردوسی مراجعه کرده بودند، به روش غربال گری انتخاب، و به شیوه تصادفی در گروه کنترل (15 نفر) و گروه آزمایشی (15 نفر) جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه حل­مساله، و روش مداخله نیز گروه درمانی تحلیل تبادلی بود که به مدت 8 جلسه ی دو ساعته و به صورت هفتگی برگزار شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از آماره های میانگین و انحراف استاندارد و درسطح استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA)، استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که مهارت حل­مساله در گروه آزمایش به طور معنی داری افزایش یافته است؛ و همچنین این افزایش در زیر مولفه­های خلاقیت، کنترل، اعتماد، و تقرب مشاهده شد. در نتیجه گروه درمانی تحلیل تبادلی راهبردی کارآمد و سودمند در بهبود مهارت حل­مساله است.

کلمات کلیدی

, حل مساله, مهارت حل مساله, روان درمانی گروهی, گروه درمانی تحلیل تبادلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030631,
author = {قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and بلقان آبادی, مصطفی},
title = {اثربخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل مساله},
journal = {پژوهش در سلامت روانشناختی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {3},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۰۱۶۶},
pages = {59--67},
numpages = {8},
keywords = {حل مساله، مهارت حل مساله، روان درمانی گروهی، گروه درمانی تحلیل تبادلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل مساله
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A بلقان آبادی, مصطفی
%J پژوهش در سلامت روانشناختی
%@ ۲۰۰۸-۰۱۶۶
%D 2012

[Download]