بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( شناسایی و ردیابی مولکولی ویروس های عامل موزاییک خاکزاد غلات در برخی از استان های ایران )

نویسندگان: سیده عاطفه حسینی , بهروز جعفرپور , محسن مهرور , عصمت مهدی خانی مقدم , محمد زکی عقل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس های خاکزاد غلات از مهمترین عوامل خسارتزا در گندم و جو پاییزه در بسیاری از نقاط جهان می باشن د. ویروس های مزبور متعلق به دو جنسFurovirus و Bymovirus هستند. ویروس های Bariey mild mosaic virus (BaMMV) و Barley yellow mosaic virus (BaYMV)متعلق به جنس اول و ویروسSoil-born wheat mosaic virus (SBWMV)متعلق به جنس دوم می باشند. تاکنون بررسی جامعی در مورد این ویروس ها در ایرانصورت نگرفته اس ت. به منظور ردیابی این ویروس ها تعدا د ۴۵۰ نمونه گندم وجو از مزارع غلات استان های آذربایجان غربی، گلستان، خراسان شمال ی و رضو ی جمعآوری گردید. جهت ردیابی ویروس های مذکور از روش سرولوژیکو مولکولیاستفاده گردید

کلمات کلیدی

, ویروس های عامل موزاییک خاکزاد , غلات, ایران, شناسایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030646,
author = {حسینی, سیده عاطفه and جعفرپور, بهروز and مهرور, محسن and مهدی خانی مقدم, عصمت and زکی عقل, محمد},
title = {شناسایی و ردیابی مولکولی ویروس های عامل موزاییک خاکزاد غلات در برخی از استان های ایران},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ویروس های عامل موزاییک خاکزاد ، غلات،ایران، شناسایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و ردیابی مولکولی ویروس های عامل موزاییک خاکزاد غلات در برخی از استان های ایران
%A حسینی, سیده عاطفه
%A جعفرپور, بهروز
%A مهرور, محسن
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A زکی عقل, محمد
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]