همایش اقتصاد و مدیریت , 2011-03-10

عنوان : ( بررسی تعیین کننده های سرمایه گذاری خارجی در ایران      )

نویسندگان: مهدی بهنامه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خارجی برای سال‌های 1388-1359 بررسی شده است. پس از بررسی و آزمون ایستایی، مشخص شد که کلیه‌ی متغیرها در تفاضل مرتبه اول ایستا می‌باشند. تعیین‌کننده‌های در نظر گرفته شده: سرمایه‌گذاری تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، جمعیت، زیرساخت اقتصادی، تورم، بیکاری و مالیات می‌باشند. در بین آن‌ها تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و زیرساخت اقتصادی اثر مثبت و معنی‌دار بر سرمایه‌گذار خارجی داشته، جمعیت و تورم بر سرمایه‌گذاری خارجی بی‌اثر بوده؛ ولی مالیات و بیکاری اثر منفی بر سرمایه‌گذاری خارجی دارند.

کلمات کلیدی

, سرمایه گذاری خارجی, ایران, تعیین کننده های سرمایه گذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030654,
author = {بهنامه, مهدی},
title = {بررسی تعیین کننده های سرمایه گذاری خارجی در ایران     },
booktitle = {همایش اقتصاد و مدیریت},
year = {2011},
location = {میانه, ايران},
keywords = {سرمایه گذاری خارجی، ایران، تعیین کننده های سرمایه گذاری خارجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تعیین کننده های سرمایه گذاری خارجی در ایران     
%A بهنامه, مهدی
%J همایش اقتصاد و مدیریت
%D 2011

[Download]