همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان (LLT-IA) , 2012-10-30

عنوان : ( بررسی رابطه اضطراب در کلاس زبان خارجی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , ناهید رضائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه اضطراب درکلاس زبان خارجی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان زبان فرانسه در ارتباط با جنسیت انجام شده است. لذا دراین مقاله تلاش بر این خواهد بود تا با استفاده ازنتایج آزمایشهای متعدد و شواهد تحقیقات علمی ارائه شده، بحث اضطراب درکلاس زبان را باعوامل ذکرشده وهمچنین ارتباط این متغیر را با پیشرفت تحصیلی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. بدین منظور80 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات ابتدا ازیک پرسشنامه جمعیت شناسی که توسط نگارندگان تنظیم شده بود، استفاده شد.سپس از پرسشنامه های سنجش اضطراب صفت و حالت(اشپیل برگر) و اضطراب در کلاس زبان خارجی (هورویتز و کوپ، 1986) و برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانشجویان از سه معیار معدل، نمره ارزیابی استاد و گزارش مشاهدات حضوری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمارتوصیفی (فراوانی،میانگین،انحراف استاندارد)ضریب همبستگی پیرسون و آزمون tمورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش و نتایج حاصله بیانگر این مطلب است که اضطراب در کلاس زبان خارجی با پیشرفت تحصیلی رابطه معکوس معنی داری (p=-0/004) دارد و اضطراب در کلاس زبان خارجی با جنسیت ارتباط معنی داری (p= 0/005) دارد. همچنین مشاهدات نشان داد که انگیزه پیشرفت با جنسیت ارتباط معنی داری ندارد. بنابراین هرچه سطح اضطراب کلاس زبان کاهش یاید میزان پیشرفت تحصیلی بیشتر می شود. سطح اضطراب کلاس زبان با جنسیت افزایش می یابد، به این معنا که اضطراب درکلاس زبان خارجی دانشجویان دختراز پسران بیشتر است. واما پیشرفت تحصیلی بین دختران و پسران تفاوتی ندارد

کلمات کلیدی

, آموزش زبان, اضطراب, پیشرفت تحصیلی, زبان فرانسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030670,
author = {فارسیان, محمدرضا and رضائی, ناهید},
title = {بررسی رابطه اضطراب در کلاس زبان خارجی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان (LLT-IA)},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آموزش زبان،اضطراب،پیشرفت تحصیلی، زبان فرانسه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه اضطراب در کلاس زبان خارجی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد
%A فارسیان, محمدرضا
%A رضائی, ناهید
%J همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان (LLT-IA)
%D 2012

[Download]