هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( تاثیر تنش شوری و نوع نمک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس )

نویسندگان: علیرضا دادخواه , قربانعلی رسام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر پتانسیل منفی آب (0، 5/0- ، 9/0- مگاپاسکال) بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس (Lens culinaris medic) توده محلی بردسکن در شرایط آزمایشگاه انجام شد. پتانسیل های منفی با استفاده از نمک های کلرور سدیم، کلرور کلسیم و مخلوط نمکهای کلرور سدیم + کلرور کلسیم به نسبت مولی 5 به یک انجام شد. اگر چه درصد و سرعت جوانه زنی بذور عدس در پتانسیل منفی 5/0- تفاوت معنی داری با شاهد نداشت اما در پتانسیل 9/0- مگاپاسکال درصد جوانه زنی به شدت کاهش یافت. رشد گیاهچه بیشتر از درصد و سرعت جوانه زنی تحت تاثیر پتانسیل منفی قرار گرفت. نوع نمک ایجاد کننده پتانسیل منفی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه تاثیر داشت بطوری که در پتانسیل های منفی ایجاد شده با مخلوط نمکهای کلرور سدیم + کلرور کلسیم (به نسبت مولی 5 به یک) به ویژه پتانسیل منفی 9/0- فرایند جوانه زنی و رشد گیاهچه نسبت به سایر نمک ها بطور معنی داری بیشتر بود.

کلمات کلیدی

, پتانسیل منفی آب, درصد جوانه زنی, رشد گیاهچه , عدس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030673,
author = {دادخواه, علیرضا and رسام, قربانعلی},
title = {تاثیر تنش شوری و نوع نمک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {پتانسیل منفی آب، درصد جوانه زنی، رشد گیاهچه ، عدس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تنش شوری و نوع نمک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس
%A دادخواه, علیرضا
%A رسام, قربانعلی
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]