هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا )

نویسندگان: علیرضا دادخواه , مجید امینی دهقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش رطوبت بر رشد گیاه لوبیا، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده با سه تکرار انجام شد. کرت های اصلی شامل: بدون تنش (T1) ، تنش در کل دوره رشد ((T2، تنش در دوره رویشی((T3، تنش در دوره زایشی ( (T4و 5 رقم لوبیا در کرت های فرعی بود. نتایج نشان داد که صفات تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف به ترتیب بیشترین و کمترین تنوع را داشتند. میانگین عملکرد کلی در شرایط T1، T2 ، T3 و T4 به ترتیب 9/17 ، 44/10 ، 14.19 و 62/9 گرم در بوته بود.

کلمات کلیدی

, اجزاء عملکرد, تنش رطوبت, لوبیا,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030674,
author = {دادخواه, علیرضا and مجید امینی دهقی},
title = {تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {اجزاء عملکرد، تنش رطوبت، لوبیا،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا
%A دادخواه, علیرضا
%A مجید امینی دهقی
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]