دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (3), شماره (4), سال (2011-12) , صفحات (141-150)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای نابرابری هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارهای استان های کشور )

نویسندگان: یدالله واقعی , سمانه نیک طینت , غلامرضا محتشمی برزادران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: امروزه مفاهیمی چون عدالت و برابری در بیشتر جوامع، از مفاهیم قابل توجه دولتمردان و مردم به شمار می آیند. مفهوم عدالت در نظام سلامت، هزینه برابر خانوارها در این زمینه تعریف می شود. هدف این تحقیق بررسی نابرابری هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارهای استان ها با استفاده از شاخص های معمول اندازه گیری نابرابری و روش های آماری می باشد. مواد و روش کار: در این تحقیق از داده های هزینه بهداشتی و درمانی خانوارها در سال 1387، دریافت شده از مرکز آمار ایران استفاده شده است که مراحل آماده سازی داده ها، برآورد و محاسبه شاخص ها و رسم نمودارها با برنامه نویسی در نرم افزارS-PLUS انجام گرفته است. برای رسم نقشه های مقایسه ای شاخص ها از نرم افزار Arcgis9.2 استفاده شده است. یافته ها: با برآورد شاخص های نابرابری، رسم نمودار ها و نقشه ها دریافتیم که نابرابری هزینه های بهداشتی و درمانی در استانها بسیار زیاد بوده بطوریکه استان های خراسان رضوی و هرمزگان به ترتیب با ضریب جینی71/0 و 92/0 کمترین و بیشترین رتبه را بین استان ها دارند. از طرف دیگر میانگین این هزینه از حدود 90000 ریال تا 630000 ریال تغییر می کند و استان های محروم واقع در مرزهای شرقی کمترین میانگین هزینه را دارند. نتیجه گیری: میانگین هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارها بین استان ها با حرکت از شرق به غرب افزایش می یابد. به عبارت دیگر هزینه کرد خانوارهای استان های محرومی که درآمد کمتری دارند و از امکانات کمتری برخوردارند، در امر بهداشت و درمان نیز کمتر است. از طرف دیگر نابرابری در توزیع این هزینه ها بین خانوارها در استان ها بسیار زیاد است. دولت ها باید با افزایش امکانات بهداشتی و درمانی در نقاط محروم و با اختصاص کمک های مالی به روشهای مختلف مانند انواع بیمه ها، یارانه های غیر مستقیم و ... این نابرابری را کاهش دهند.

کلمات کلیدی

, هزینه های بهداشتی و درمانی, نقشه, ضریب جینی, منحنی لورنتس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030675,
author = {یدالله واقعی and سمانه نیک طینت and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {بررسی مقایسه ای نابرابری هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارهای استان های کشور},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-8698},
pages = {141--150},
numpages = {9},
keywords = {هزینه های بهداشتی و درمانی، نقشه، ضریب جینی، منحنی لورنتس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای نابرابری هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارهای استان های کشور
%A یدالله واقعی
%A سمانه نیک طینت
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
%@ 2008-8698
%D 2011

[Download]