آب و خاک, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (471-483)

عنوان : ( بررسی و آنالیز زمانی-مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسان )

نویسندگان: علیرضا فریدحسینی , اتنا روشنی , مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , محمد بنایان اول , امین علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاکنون تعاریف بسیاری برای دوره های خشکی ارائه شده است که رایج ترین آنها یک دوره خشکی را تعدادی روز متوالی می داند که در آن صفر میلی متر بارندگی داشته باشیم. البته این آستانه ی صفر میلی متر بارندگی می تواند بر اساس اهداف متفاوت تغییر کند. هدف از انجام این طرح بررسی فراوانی وقوع دوره های خشکی با طول های متفاوت و تهیه نقشه های فراوانی وقوع و چگونگی پراکندگی این دوره ها در طول فصل بارش در منطقه ی شمال شرق ایران می باشد. در این تحقیق فراوانی وقوع دوره های خشکی در 13 منطقه از شمال شرق ایران به دو صورت سالانه و فصلی محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده اند. همچنین طولانی ترین دوره خشکی در هر منطقه مشخص شده و نقشه های مربوط به آن رسم شده اند. در بخش دیگر به بررسی احتمال و پیش بینی وقوع دوره های خشکی با دو مدل زنجیره مارکوف و توزیع دو جمله ای پرداخته شده است و نقشه های مربوط به این پیش بینی ها نیز ترسیم شده اند. همچنین احتمال وقوع دوره های خشکی 1 تا 30 روزه با استفاده از برازش نرمال محاسبه شده اند. در پایان نتایج بدست آمده از این پیش بینی ها با مشاهدات مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, خشک, ایران, آنالیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030687,
author = {فریدحسینی, علیرضا and روشنی, اتنا and عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم and بنایان اول, محمد and علیزاده, امین},
title = {بررسی و آنالیز زمانی-مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسان},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {2},
month = {July},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۵۷},
pages = {471--483},
numpages = {12},
keywords = {خشک، ایران، آنالیز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و آنالیز زمانی-مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسان
%A فریدحسینی, علیرضا
%A روشنی, اتنا
%A عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم
%A بنایان اول, محمد
%A علیزاده, امین
%J آب و خاک
%@ ۲۰۰۸-۴۷۵۷
%D 2012

[Download]