پژوهش های خاک, دوره (26), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (227-234)

عنوان : ( ارزیابی رابطه مدل های تعیین کیفیت خاک و شاخص های پایداری آن در زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد )

نویسندگان: حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم ترین پیامدهای کاهش کیفیت خاک، کاهش پایداری فیزیکی و افزایش آسیب پذیری در برابر فرسایش خاک می باشد. در این مطالعه با هدف بررسی تاثیر کیفیت خاک بر پایداری آن، رابطه بین مدل های کیفیت خاک و دو شاخص پایداری آن شامل شاخص پایدرای (SI) و رتبه تجمعی (CR)، در منطقه جنوب مشهد مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر SI و CR همبستگی معنی داری با با فاکتور فرسایش پذیری معادله جهانی فرسایش خاک (K) داشتند. لذا به عنوان شاخص های بیانگر وضعیت فرسایش منطقه مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که چهار مدل کیفیت خاک شامل NQITDS، IQIMDS، IQITDS و NQIMDS دارای همبستگی معنی داری با شاخص های پایداری خاک بودند که این همبستگی در مورد شاخص SI بیشتر از شاخص CR بود. بنابراین به نظر می رسد تغییر شاخص کیفیت خاک می تواند تاثیر معنی داری بر وضعیت پایداری آن داشته باشد. از آنجا که شاخص SI همبستگی بالاتری با کیفیت خاک داشته و ویژگی های کمتری برای تعیین آن لازم بود، نتیجه گیری شد که برای تعیین کیفیت خاک شاخص SI بهتر از CR است.

کلمات کلیدی

, رتبه تجمعی, شاخص پایداری, فرسایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030694,
author = {شهاب ارخازلو, حسین and امامی, حجت and حق نیا, غلامحسین},
title = {ارزیابی رابطه مدل های تعیین کیفیت خاک و شاخص های پایداری آن در زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد},
journal = {پژوهش های خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-7124},
pages = {227--234},
numpages = {7},
keywords = {رتبه تجمعی، شاخص پایداری، فرسایش پذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی رابطه مدل های تعیین کیفیت خاک و شاخص های پایداری آن در زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد
%A شهاب ارخازلو, حسین
%A امامی, حجت
%A حق نیا, غلامحسین
%J پژوهش های خاک
%@ 2228-7124
%D 2012

[Download]