نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین , 2012-08-26

عنوان : ( کاربست نظریه سازنده گرایی در آموزش های مبتنی بر وب سازمان ها: گامی به سوی مدیریت اثربخش منابع انسانی )

نویسندگان: سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , پگاه مسنن مظفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با ورود تکنولوژی های نوین و از طرفی انفجار اطلاعات سازمان ها برای موفقیت ناگزیر به استفاده مداوم از اطلاعات جدید و همگام شدن با تغییرات می باشند با مدیریت اثربخش منابع انسانی در سازمان می توان تا حد زیادی مشکل را حل نمود. آموزش مبتنی بر وب یکی از ابزارهای مهم برای توسعه منابع انسانی در عصر جدید محسوب می شود و از طرفی اثربخشی این آموزش ها مساله ای است که ذهن مدیران سازمان را به خود مشغول کرده است. در این مطالعه که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است با مطالعه مرتبط ترین منابع به بررسی کاربست نظریه سازنده گرایی در آموزش های مبتنی بر وب سازمان ها به منظور اثربخش شدن آموزش و در نتیجه توسعه منابع انسانی پرداخته شده است. یافته ها نشان داد که اصول نظریه سازنده گرایی از گنجاندن یادگیری در زمینه های مربوط و واقعی و در تجارب اجتماعی، تشویق تملک و داشتن نظر در فرایند یادگیری، ارائه ی تجربه ی فرایند ساختن دانش، ارائه ی تجربه و تقدیر از دیدگاه های مختلف همگی متناسب با ابزارهای پشتیبانی مبتنی بر وب است. لذا می توان نتیجه گرفت که طراحی آموزشی که در آن قابلیت های وب و نظریه یادگیرنده محور سازنده گرا به طرز مناسبی با یکدیگر تلفیق شوند، محیط یادگیری وب را به گونه ای شکل می دهد که به فرد در ساخت دانش کمک کند. توصیه می شود که مدیران سازمان ها با توجه به هزینه هنگفت آموزش بهتر است جهت اثربخش تر شدن آن از نظریه سازنده گرایی در آموزش مبتنی بر وب سازمانی استفاده نمایند تا از این طریق آموزش های موثرتری به افراد سازمان ارایه کرده و در نتیجه به بهره وری بالاتری دست یابند.

کلمات کلیدی

, مدیریت منابع انسانی, آموزش مبتنی بر وی, نظریه سازنده گرایی, طراحی آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030695,
author = {ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه and کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا and پگاه مسنن مظفری},
title = {کاربست نظریه سازنده گرایی در آموزش های مبتنی بر وب سازمان ها: گامی به سوی مدیریت اثربخش منابع انسانی},
booktitle = {نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {مدیریت منابع انسانی، آموزش مبتنی بر وی، نظریه سازنده گرایی، طراحی آموزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربست نظریه سازنده گرایی در آموزش های مبتنی بر وب سازمان ها: گامی به سوی مدیریت اثربخش منابع انسانی
%A ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A پگاه مسنن مظفری
%J نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین
%D 2012

[Download]