اولین همایش سراسری روشهای آموزش در علوم زیست پزشکی , 2012-08-29

عنوان : ( ترسیم چارچوب نظری سازنده گرا جهت کیفیت بخشی محیط های یادگیری مبتنی بر وب در آموزش مداوم پزشکی )

نویسندگان: سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , پگاه مسنن مظفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: با ورود تکنولوژی های نوین و از طرفی انفجار اطلاعات امروزه رویکردهای پردازش اطلاعات برای ساخت و انتقال دانش تغییر کرده است. امروزه به جای تمرکز بر دریافت، حفظ و نگهداری اطلاعات رویکردهای یادگیری به ساخت دانش توسط یادگیرنده از طریق تعامل با محیط های اصیل و واقعی تاکید دارند. از طرفی آموزش مبتنی بر وب یکی از ابزارهای اساسی برای جامعه پرمشغله پزشکان در عصر جدید محسوب می شود لذا اثربخشی این آموزش ها مساله ای است که ذهن مدیران را به خود مشغول کرده است. بر این اساس هدف این مقاله \\\\\\\"تئوری یادگیری سازنده گرا و دلالت های آن برای کیفیت بخشی طراحی محیط-های یادگیری مبتنی بر وب جهت آموزش مداوم پزشکان\\\\\\\" بود. روش: در این مطالعه که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است با مطالعه مرتبط ترین منابع و جستجوی کلیدواژه های تئوری سازنده گرا، کیفیت محیط یادگیری مبتنی بر وب و آموزش مداوم پزشکان به بررسی 36 مقاله در این حوزه که از پایگاه های اطلاعات علمی مدلاین، مگ ایران، مدلیب، پاب مد، پروکوئست و غیره بدست آمد، پرداخته شد. یافته ها: جاناسن، دیویدسون، کولینز، کمپبل و هاگ (1995) بیان کردند اصول تئوری سازنده گرا از جمله گنجاندن یادگیری در زمینه های واقعی و در تجارب اجتماعی، تشویق تملک و داشتن نظر در فرایند یادگیری، ارائه ی تجربه ی فرایند ساختن دانش، ارائه ی تجربه و توجه به دیدگاه های مختلف همگی متناسب با ابزارهای پشتیبانی مبتنی بر وب است. لذا چارچوب مفهومی که بر اساس مطالعه ادبیات پژوهش ترسیم شد دارای سه وجه طراحی آموزشی، سازنده گرایی و تکنولوژی وب است. هر وجه این نمودار دارای ویژگی ها و اصولی است که حاصل ترکیب آنها یک محیط یادگیری مبتنی بر وب غنی است. نتیجه گیری: تلفیق قابلیت های وب و اصول تئوری سازنده گرا در طراحی آموزش مداوم پزشکان، محیط یادگیری وب را به گونه ای شکل می دهد که به فرد در ساخت دانش کمک کند. پیشنهاد می شود که مدیران با توجه به هزینه هنگفت آموزش بهتر است جهت اثربخش تر شدن آن از نظریه سازنده گرایی در آموزش مداوم مبتنی بر وب پزشکان استفاده نمایند تا از این طریق آموزش های موثرتری به پزشکان ارایه کرده و در نتیجه به یک جامعه سالم تر دست یابیم.

کلمات کلیدی

, نظریه سازنده گرایی , آموزش مداوم مبتنی بر وب, آموزش مداوم پزشکی, طراحی آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030698,
author = {ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه and کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا and پگاه مسنن مظفری},
title = {ترسیم چارچوب نظری سازنده گرا جهت کیفیت بخشی محیط های یادگیری مبتنی بر وب در آموزش مداوم پزشکی},
booktitle = {اولین همایش سراسری روشهای آموزش در علوم زیست پزشکی},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نظریه سازنده گرایی ، آموزش مداوم مبتنی بر وب، آموزش مداوم پزشکی، طراحی آموزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترسیم چارچوب نظری سازنده گرا جهت کیفیت بخشی محیط های یادگیری مبتنی بر وب در آموزش مداوم پزشکی
%A ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A پگاه مسنن مظفری
%J اولین همایش سراسری روشهای آموزش در علوم زیست پزشکی
%D 2012

[Download]