اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (تنشهای غیرزیستی) , 2012-10-31

عنوان : ( اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی پنیرک و ختمی )

نویسندگان: شرکت شباهنگ - جواد , سرور خرم دل , فرزاد نجفی , سوسن نادی بهلولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر سطوح مختلف پتانسیل آب بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه پنیرک و ختمی، آزمایشی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. سطوح پتانسیل آب شامل صفر، 3-، 7- و 10- بار بود. برای اعمال پتانسیل آب از محلول پلی اتیلن گلایکول 6000 و برای ایجاد پتانسیل صفر از آب مقطر استفاده گردید. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر سرعت جوانه زنی، جوانه زنی نهایی، طول ریشه چه و ساقه چه و شاخص بنیه بذر هر دو گونه دارویی پنیرک و ختمی معنی دار (01/0≥p) بود. تنش خشکی با کاهش جذب آب و اختلال در جوانه زنی، باعث کاهش شاخص بنیه بذر هر دو گونه شد. میزان کاهش سرعت جوانه زنی با افزایش پتانسیل آب از صفر تا 10- بار برای پنیرک و ختمی به ترتیب برابر با 25 و 40 درصد بود. همچنین با مقایسه تأثیر خشکی بر خصوصیات جوانه زنی دو گونه مشخص شد که پنیرک مقاومت بالاتری نسبت به تنش خشکی در مقایسه با ختمی داشت.

کلمات کلیدی

, تنش غیرزیستی, کمبود آب, گیاه دارویی, مقاومت به خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030699,
author = {شباهنگ - جواد , شرکت and خرم دل, سرور and فرزاد نجفی and نادی بهلولی, سوسن},
title = {اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی پنیرک و ختمی},
booktitle = {اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (تنشهای غیرزیستی)},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تنش غیرزیستی، کمبود آب، گیاه دارویی، مقاومت به خشکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی پنیرک و ختمی
%A شباهنگ - جواد , شرکت
%A خرم دل, سرور
%A فرزاد نجفی
%A نادی بهلولی, سوسن
%J اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (تنشهای غیرزیستی)
%D 2012

[Download]