اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (تنشهای غیرزیستی) , 2012-10-31

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی ریحان و گشنیز تحت تأثیر سطوح مختلف شوری )

نویسندگان: سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , سمیه اسدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه ریحان و گشنیز، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391 در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. سطوح شوری شامل صفر، 10، 16 و 20 دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم بود. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف شوری بر سرعت جوانه زنی، جوانه زنی نهایی، طول ریشه چه و ساقه چه و شاخص بنیه بذر هر دو گونه دارویی ریحان و گشنیز معنی دار (01/0≥p) بود. با افزایش سطح شوری از صفر تا 20 دسی-زیمنس بر متر سرعت جوانه زنی ریحان و گشنیز به ترتیب 82 و 99 درصد و شاخص بنیه بذر به ترتیب 58 و 99 درصد کاهش یافت. افزایش شوری با اختلال در فرآیندهای هیدرولیزی و واکنش های آنزیمی، باعث کاهش خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه ریحان و گشنیز شده است. همچنین با مقایسه تأثیر شوری بر خصوصیات جوانه زنی دو گونه مشخص است که وجود موسیلاژها روی بذر ریحان باعث بهبود مقاومت آن در مقایسه با گشنیز شده است.

کلمات کلیدی

, تنش غیرزیستی, شاخص بنیه بذر, گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030700,
author = {خرم دل, سرور and اسدی, قربانعلی and اسدی, سمیه},
title = {ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی ریحان و گشنیز تحت تأثیر سطوح مختلف شوری},
booktitle = {اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (تنشهای غیرزیستی)},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تنش غیرزیستی، شاخص بنیه بذر، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی ریحان و گشنیز تحت تأثیر سطوح مختلف شوری
%A خرم دل, سرور
%A اسدی, قربانعلی
%A اسدی, سمیه
%J اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (تنشهای غیرزیستی)
%D 2012

[Download]