علوم زمین, ( ISI ), دوره (21), شماره (83), سال (2012-6) , صفحات (185-196)

عنوان : ( تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی )

نویسندگان: ئارام بایت گل , نصراله عباسی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , هادی امین رسولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه بخش شیلی سازند لالون، بخش پنج سازند میلا و سازندهای شیرگشت و جیرود در زیر پهنه های ایران مرکزی و البرز از پهنه ایران میانی، برای تفکیک دو اثرجنس پالئوفیکوس ) Palaeophycus ( و پلانولیتس ) Planolites ( بررسی شدند. هر کدام از این واحدها، حاوی مجموعه اثر فسیل های متنوعی است که دو اثرجنس پالئوفیکوس و پلانولیتس از فراوا نترین آنهاست. در مطالعه حاضر، ضمن بحث ایکنوتاکسونومی اثرجن سهای پلانولیتس و پالئوفیکوس، تلاش شد تا معیارهای شناسایی این دو اثرجنس بیان شده و مشکلات احتمالی موجود در تشخیص آنها ارزیابی شوند. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که ویژگی های ساختاری پالئوفیکوس دلالت بر پرشدگی غیرفعال یک سیستم حفره ای باز ساخته شده توسط جانداران شکارچی یا معلق خوار است، درحال یکه ویژگی های پلانولیتس نشان دهنده پس ریزی رسوب در یک حفره موقتی ساخته شده ب هوسیله جانداران متحرک تغذیه کننده از رسوب است. پلانولیتس، حفاری بدون آستر است که پرشدگی حفره ها، با ویژگی های متفاوت بافتی با رسوب سنگ میزبان است؛ در حال یکه پالئوفیکوس حفره های آستردار پرشده با رسوبات همسان با رسوب اطراف است. همچنین، مجموعه پالئوفیکوس نشان دهنده گسترش مجموعه جانداران فرصت طلب با استراتژی انتخابی r-selected( r ) در شرایط محیطی ناپایدار است؛ در حال یکه مجموعه پلانولیتس دلالت بر گسترش مجموعه جانداران کف زی )بنت کی( با استراتژی انتخابی (K- k selected) در شرایط پایدار و آرام محیطی م یباشد. اثرگونه های تشخیص داده شده پلانولیتس شامل P. annularis ، P. terraenovae ، P. montanus و P. beverleyensis و اثرگونه های پالئوفیکوس شامل P. striatus ،P. tubularis ،P. heberti و P. sulcatus هستند

کلمات کلیدی

, پالئوزو ییک, اثرجنس, اثرگونه, پالئوفیکوس, پلانولیتس, البرز, ایران مرکزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030702,
author = {بایت گل, ئارام and نصراله عباسی and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and هادی امین رسولی},
title = {تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی},
journal = {علوم زمین},
year = {2012},
volume = {21},
number = {83},
month = {June},
issn = {1023-7429},
pages = {185--196},
numpages = {11},
keywords = {پالئوزو ییک، اثرجنس، اثرگونه، پالئوفیکوس، پلانولیتس، البرز، ایران مرکزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی
%A بایت گل, ئارام
%A نصراله عباسی
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A هادی امین رسولی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2012

[Download]