جامعه شناسی تاریخی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (71-93)

عنوان : ( پدیدارشناسی تجربی راهی برای فهم تجارب دینی )

نویسندگان: علی یوسفی , ملیحه تابعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فهم ما از واقعیت تابع روش دانستن ماست و با تغییر روش دانستن ،شناخت ما نیز متحول می شود. در شرایط مواجهه با واقعیت های چندلایه و پیچیده معنوی، برای فهم واقعیت، ناگزیر از اتخاذ روش های پدیدارشناختی هستیم که مدعای اصلی آنها کشف معانی نهفته و پی بردن به کنه واقعیت است. درمورد فهم تجربه های دینی و عرفانی که شدیداً آمیخته به تقدس اند و به تعبیرعرفای اسلام، -اقبال به خدا و اعراض از غیر- هستند ، تقلیل پدیده به واقعیت‌های اجتماعی یا روان-شناختی، مانع فهمیدن می شود و این امر بهره گیری از پدیدارشناسی تجربی برای فهم تجربه های دینی را اجتناب ناپذیر می-سازد. سعی نوشتار حاضر بر این است که با مرور دستاوردهای پژوهش پدیدارشناسی و معرفی اصول و عناصر این نوع تحقیقات با ارائه یک مثال واقعی، پدیدار شناسی تجربی را به عنوان سرمشقی برای فهم تجربه های دینی و عرفانی معرفی نماید.

کلمات کلیدی

, پدیدارشناسی تجربی, تجربه دینی, نیت مندی, در پرانتزگذاری , واحدهای معنائی , موضوعات اصلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030705,
author = {یوسفی, علی and ملیحه تابعی},
title = {پدیدارشناسی تجربی راهی برای فهم تجارب دینی},
journal = {جامعه شناسی تاریخی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-1941},
pages = {71--93},
numpages = {22},
keywords = {پدیدارشناسی تجربی، تجربه دینی، نیت مندی، در پرانتزگذاری ، واحدهای معنائی ، موضوعات اصلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پدیدارشناسی تجربی راهی برای فهم تجارب دینی
%A یوسفی, علی
%A ملیحه تابعی
%J جامعه شناسی تاریخی
%@ 2322-1941
%D 2012

[Download]