راهبرد فرهنگ , دوره (4), شماره (15), سال (2011-12) , صفحات (39-51)

عنوان : ( پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ : بررسی موردی زنان شهر مشهد )

نویسندگان: علی یوسفی , ملیحه تابعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندیشیدن به مرگ و نتایج ناشی ازآن بخشی از دغدغه های جاری زندگی بشراست و انسان به دلیل میل ذاتی به تداوم زندگی همواره درصدد به حاشیه راندن مرگ برمی آید. ازآنجا که مرگ، تجربه برگشت ناپدیری است آدمی تنها از طریق مشاهده مرگ دیگران می تواند به مرگ نزدیک شده و معنای آنرا با تکیه برنظام های عقیدتی و توجیه کننده مرگ دریابد.تحلیل پدیدار شناختی تجارب ذهنی مرگ 8 مشارکت کننده زن درمشهد نشان دادکه اولا در تجربه‌های ذهنی مرگ سه موضوع مرکزی یا معنائی با عناوین -تصویر مرگ-، -مرگ مطلوب- و-پذیرش مرگ - نهفته است. ثانیا از مهم‌ترین وجوه اشتراک تجارب ذهنی مرگ، پذیرش مرگ ، عقیده به دنیای پس از مرگ ، فکر مرگ، ترس از مرگ و تمایل به عمر طولانی و از مهم‌ترین وجوه افتراق تجارب ذهنی مرگ، اختلاف تصویرمرگ (تفاوت در انتخاب زمان، مکان و نوع مردن) است.ثالثا بارزترین تمایز موجود در مجموعه تصورات از مرگ، تحت تأثیر فهم‌های مذهبی است و خانواده در ایجاد چنین فهمی دخالت اساسی دارد و افراد با توجه به زمینه اجتماعی خانوادگی و به تبع آن نحوه اجتماعی شدن، تصاویر متفاوتی از مرگ دارند.

کلمات کلیدی

, پدیدارشناسی تجربی, تجربه ذهنی مرگ , پذیرش مرگ؛ معنای مرگ؛ مرگ مطلوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030707,
author = {یوسفی, علی and ملیحه تابعی},
title = {پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ : بررسی موردی زنان شهر مشهد},
journal = {راهبرد فرهنگ },
year = {2011},
volume = {4},
number = {15},
month = {December},
issn = {2008-3696},
pages = {39--51},
numpages = {12},
keywords = {پدیدارشناسی تجربی، تجربه ذهنی مرگ ،پذیرش مرگ؛ معنای مرگ؛ مرگ مطلوب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ : بررسی موردی زنان شهر مشهد
%A یوسفی, علی
%A ملیحه تابعی
%J راهبرد فرهنگ
%@ 2008-3696
%D 2011

[Download]