سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( مطالعه عملکرد و تغییرات ژنتیکی جدایه های حاصل از کشت بافت قارچ دکمه ای سفید )

نویسندگان: محسن علی پور , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ خوراکی دکمه ای سفید...

کلمات کلیدی

, قارچ دکمه ای سفید , کشت بافت, آزمایش فاکتوریل, چندشکلی, AFLP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030709,
author = {علی پور, محسن and فارسی, محمد and میرشمسی کاخکی, امین},
title = {مطالعه عملکرد و تغییرات ژنتیکی جدایه های حاصل از کشت بافت قارچ دکمه ای سفید},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قارچ دکمه ای سفید ، کشت بافت، آزمایش فاکتوریل، چندشکلی، AFLP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عملکرد و تغییرات ژنتیکی جدایه های حاصل از کشت بافت قارچ دکمه ای سفید
%A علی پور, محسن
%A فارسی, محمد
%A میرشمسی کاخکی, امین
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]