یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28

عنوان : ( معرفی یک اطلاع فاصله ی پویا براساس آنتروپی تجمعی باقیمانده و برخی از ویژگی های آن )

نویسندگان: سیمیندخت براتپورباجگیران , آدای چمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، یک اطلاع فاصله پویا بین دو توزیع احتمالی را براساس آنتروپی تجمعی باقیمانده، معرفی کرده و خواص عمومی این اطلاع فاصله، از قبیل نامنفی بودن، تحدب و تقارن و شباهت هایش با فاصله ی کولبک لایبلر را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس از طریق مفاهیم قابلیت اعتماد و ترتیب های تصادفی خصوصا میانگین باقیمانده عمر، ترتیب تصادفی نرخ مخاطره، چند ویژگی قابل توجه از جمله یکنوایی را بررسی کرده و کرانهای بالا و پایین و شرایط برقراری نامساوی مثلث را برای آن می یابیم.

کلمات کلیدی

, آنتروپی شانون, آنتروپی تجمعی باقیمانده, فاصله کولبک لایبلر, تابع میانگین باقیمانده عمر, ترتیب نرخ مخاطره, جدید بهتر (بدتر) از کارکرده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030721,
author = {براتپورباجگیران, سیمیندخت and چمنی, آدای},
title = {معرفی یک اطلاع فاصله ی پویا براساس آنتروپی تجمعی باقیمانده و برخی از ویژگی های آن},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنتروپی شانون، آنتروپی تجمعی باقیمانده، فاصله کولبک لایبلر، تابع میانگین باقیمانده عمر، ترتیب نرخ مخاطره، جدید بهتر (بدتر) از کارکرده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی یک اطلاع فاصله ی پویا براساس آنتروپی تجمعی باقیمانده و برخی از ویژگی های آن
%A براتپورباجگیران, سیمیندخت
%A چمنی, آدای
%J یازدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2012

[Download]