تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (1), شماره (39), سال (2006-4) , صفحات (176-188)

عنوان : ( نگرشی بر اغراض(رثا) در اشعار نیشابوریان در دوره های سامانی و غزنوی )

نویسندگان: سیدمحمدباقر حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شعر عربی در خراسان قرن چهارم و پنجم،در میان طبقات برجسته اجتماع چون علمل،فقها،متصوفه،عرفا،سیاسیون و ادبا از منزلتی بس نیکو برخوردار بود.

کلمات کلیدی

, نگرشی, اغراض(رثا) , اشعار نیشابوریان , دوره های سامانی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030732,
author = {حسینی, سیدمحمدباقر},
title = {نگرشی بر اغراض(رثا) در اشعار نیشابوریان در دوره های سامانی و غزنوی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2006},
volume = {1},
number = {39},
month = {April},
issn = {1735-1596},
pages = {176--188},
numpages = {12},
keywords = {نگرشی، اغراض(رثا) ، اشعار نیشابوریان ، دوره های سامانی و غزنوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی بر اغراض(رثا) در اشعار نیشابوریان در دوره های سامانی و غزنوی
%A حسینی, سیدمحمدباقر
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2006

[Download]