سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی یکی از اعضای خانواده اندونوکلئاز S1 از گیاه کرفس )

نویسندگان: فهیمه صادق پورهروی , آتنا حلمی لائین , احمدرضا بهرامی , جعفر ذوالعلی , مریم مقدم متین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنزیمهای نوکلئاز در تمام موجودات زنده وجود دارند. نوکلئازها با اسیدهای نوکلئیک وارد واکنش شده و پیوندهای فسفودیاستر را هیدرولیز مینمایند. اعضای خانواده اندونوکلئاز S1 ، نوکلئازهای اختصاصی تکرشتهای میباشند که با قابلیت هضم سوبسترای DNA هترودوپلکس شناخته میشوند. در این میان به نظر میرسد که اعضای خاصی از این خانواده در گیاهان )به ویژه گیاه کرفس( وجود دارند که مناطق هترودوپلکس را در قطعات DNA در شرایط آزمایشگاهی با کارایی مطلوب برش میدهد. این آنزیمها که عموما با نام CEL ( CEL I و غیره( شناخته می شود، موارد کاربردی متعددی در ژنتیک، بیوتکنولوژی و تشخیص مولکولی ژن های معیوب دارد. هدف از این مطالعه ساخت پلاسمید نوترکیب pTZ57R/T حاوی ژن یکی از آنزیمهای فوق با منشأ کرفس و تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی این آنزیم بود. بعد از تکثیر قطعه ژن مربوطه، توالی مورد نظر با استفاده از Ins TAcolone™ PCR Cloning Kit به داخل وکتور کلون و به سویه DH5α باکتری اشرشیاکلی منتقل شد. پس از انجام آزمایش به منظور تأیید صحت ساختار سازه مورد نظر، با کلنی های سفید PCR انجام و پلاسمید نوترکیب با استفاده از دستگاه 3130 ABI به روش سانگر تعیین توالی گردید. بررسی نتایج تعیین توالی نشان داد که کلونینگ ژن فوق با موفقیت انجام شده است . در ادامه این مقاله، نتایج آزمون فیلوژنتیکی گزارش خواهد شد.

کلمات کلیدی

, اندونوکلئاز, آنزیم CEL , وکتور pTZ57R/T , فیلوژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030736,
author = {صادق پورهروی, فهیمه and حلمی لائین, آتنا and بهرامی, احمدرضا and ذوالعلی, جعفر and مقدم متین, مریم},
title = {تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی یکی از اعضای خانواده اندونوکلئاز S1 از گیاه کرفس},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اندونوکلئاز، آنزیم CEL ، وکتور pTZ57R/T ، فیلوژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی یکی از اعضای خانواده اندونوکلئاز S1 از گیاه کرفس
%A صادق پورهروی, فهیمه
%A حلمی لائین, آتنا
%A بهرامی, احمدرضا
%A ذوالعلی, جعفر
%A مقدم متین, مریم
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]