حفاظت گیاهان, دوره (26), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (450-456)

عنوان : ( مقایسه سمیت تماسی سه فرمولاسیون لامبدا سی هالوترین روی پوره سن یک سوسری آلمانی (Blattella germanica (L )

نویسندگان: آیدا صبور صادق زاده , غلامحسین مروج , سعید هاتفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سوسری آلمانی ( Blattella germanica (L یکی از مهم ترین آفات خانگی در دنیا می باشد. این آفت نقش مهمی در انتقال مکانیکی عوامل بیماریزا دارد. همچنین ترشحات این حشرات به عنوان یک ماده حساسیت زا باعث بروز بیماری هایی نظیر آسم می شود. استفاده از حشره کش های متداول متعلق به گروه های شیمیایی مختلف و فرمولاسیون های گوناگون آنها همچنان به عنوان یک قسمت جدایی ناپذیر در برنامه های کنترل سوسری آلمانی محسوب می شود. در مطالعه حاضر سمیت تماسی سه فرمولاسیون لامبدا- سی هالوترین شامل پودر وتابلICON® 10 WP، میکروکپسول (DEMAND® 10 CS) و امولسیون (ICON® 5 EC)روی پوره های سن یک سوسری آلمانی مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایشات زیست سنجی در شرایط دمایی 2 ±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10 ± 60 درصد و دوره نوری 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی انجام شد. برای هر یک از فرمولاسیون ها 6 غلظت در 10 تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای هر یک از فرمولاسیون ها با افزایش غلظت سم، مرگ و میر پوره ها افزایش یافت. فرمولاسیون پودر وتابل با LC50 معادل 4.99 میلی گرم ماده موثره بر متر مربع موثرتر از سایر فرمولاسیون های مورد بررسی بود. مقادیر LC50 برای فرمولاسیون های میکروکپسول و امولسیون به ترتیب معادل 5.81 و 6.98 میلی گرم ماده موثره بر متر مربع بدست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که فرمولاسیون پودر وتابل در مقایسه با سایر فرمولاسیون های مورد بررسی پتانسیل بالاتری در کنترل سوسری آلمانی داشت.

کلمات کلیدی

, سوسری آلمانی, لامبدا- سی هالوترین, پودر وتابل, میکروکپسول, امولسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030739,
author = {صبور صادق زاده, آیدا and مروج, غلامحسین and هاتفی, سعید},
title = {مقایسه سمیت تماسی سه فرمولاسیون لامبدا سی هالوترین روی پوره سن یک سوسری آلمانی (Blattella germanica (L},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {26},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4749},
pages = {450--456},
numpages = {6},
keywords = {سوسری آلمانی، لامبدا- سی هالوترین، پودر وتابل، میکروکپسول، امولسیون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه سمیت تماسی سه فرمولاسیون لامبدا سی هالوترین روی پوره سن یک سوسری آلمانی (Blattella germanica (L
%A صبور صادق زاده, آیدا
%A مروج, غلامحسین
%A هاتفی, سعید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]