حفاظت گیاهان, دوره (26), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (334-342)

عنوان : ( بررسی خصوصیات ریخت شناسی، مولکولی و زیست شناسی شته (Linnaeus, 1758) Cinara pini (Hem: Lachnidae) در شرایط گلخانه )

نویسندگان: امیرحسین ناظمی , غلامحسین مروج , جواد کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی بررسی های انجام شده در فروردین 1389 روی آفات درختان کاج Mugo Turra Pinus در شهرستان مشهد، یک کلنی شته از روی نهال های جوان در جمعیت فراوان مشاهده گردید که تحت عنوانCinara pini شناسایی گردید. این شته متعلق به زیر خانواده ی Cinarinae و خانواده Lachnidae است. بعد از مقایسه توالی C. pini با سایر توالی های موجود در بانک ژن با ابزار جستجوی Blast در بانک ژن مشخص شد که بیشترین شباهت را به گونه C. atlantica با 93 درصد داشت. میانگین طول بدن شته به 69/2 میلیمتر می رسد. پایه بند آخر شاخکها کمتر از 4 عدد مو دارد. بند آخر خرطوم بلندتر از قطر پایه کورنیکول و اندکی بلندتر از طول بند دوم پنجه پای عقبی است. نتایج بررسی زیست شناسی در شرایط دمایC˚ 2±25 ، رطوبت نسبی 5±45% و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی در طی چهل تکرار نشان داد که این آفت دارای سه سن پورگی بود که به طور متوسط 10 روز طول کشید. نرخ ذاتی افزایش جمعیت 197/0 شته به ازای هر فرد ماده در روز و نرخ خالص تولید مثل 67/30 شته به ازای هر فرد ماده در هر نسل بود. دوره ی تولیدمثلی این شته به طور متوسط 61/12 روز طول کشید که در این مدت به طور متوسط 75/36 عدد پوره به ازای هر ماده ثبت گردید. در مجموع دوره ی یک نسل شته 20/26 روز طول کشید.

کلمات کلیدی

, شته Cinara pini, نرخ ذاتی افزایش جمعیت, پارامترهای رشد جمعیت, کاج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030740,
author = {ناظمی, امیرحسین and مروج, غلامحسین and کریمی, جواد},
title = {بررسی خصوصیات ریخت شناسی، مولکولی و زیست شناسی شته (Linnaeus, 1758) Cinara pini (Hem: Lachnidae) در شرایط گلخانه},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2012},
volume = {26},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4749},
pages = {334--342},
numpages = {8},
keywords = {شته Cinara pini، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، پارامترهای رشد جمعیت، کاج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات ریخت شناسی، مولکولی و زیست شناسی شته (Linnaeus, 1758) Cinara pini (Hem: Lachnidae) در شرایط گلخانه
%A ناظمی, امیرحسین
%A مروج, غلامحسین
%A کریمی, جواد
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2012

[Download]