پنجمین همایش یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان , 2012-01-31

عنوان : ( بازدارنده های شخصی و نگرشی مشارکت جامعه تحت شمول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره های یادگیری الکترونیکی )

نویسندگان: سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازدارنده های شخصی و نگرشی مشارکت جامعه تحت شمول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره های یادگیری الکترونیکی سمیه ابراهیمی کوشک مهدی، محمدرضا آهنچیان ، مرتضی کرمی چکیده مقدمه: آموزش مداوم با رشد سریع اطلاعات به امری ضروری برای همه افراد جامعه تبدیل شده است و با توجه به محدودیت های زمان، مکان، هزینه و امکانات روش یادگیری الکترونیکی می تواند روش موثری در این امر محسوب شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی مشکلات و عوامل عمده بازدارنده مشارکت جامعه تحت شمول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره های یادگیری الکترونیکی بود و هدف دیگر آن شناخت تاثیر متغیر های جمعیت شناختی بر میزان بازدارندگی این مشکلات و ارئه راهکارهایی برای رفع این موانع و جلب همکاری جامعه تحت شمول آموزش مداوم در این زمینه بوده است. روش: نوع پژوهش توصیفی - پیمایشی است. برای حصول منظور، با بررسی ادبیات موضوع برای مشکلات نگرشی و شخصی به طور جداگانه پرسشنامه محقق ساخته ای تهیه شد که روایی محتوایی آنها نوسط تایید استادان متخصص موضوع و پایایی آنها با اجرای اولیه بر روی 35 نفر از شرکت کنندگان در پرسشنامه مشکلات شخصی 79/0 و برای پرسشنامه مشکلات نگرشی 90/0 و به طور کلی پایایی هر دو پرسشنامه باهم 85/0 تعیین شد و در بین یک نمونه 378 نفری از جامعه تحت شمول آموزش مداوم که به روش نمونه گیری طبقه ای و فرمول حجم نمونه انتخاب شده بودند، توزیع شد. نتایج که با آمار توصیفی (میانگین و فراوانی) و آمار استنباطی(آزمون تحلیل واریانس چند متغیری) تجزیه و تحلیل شد نشان داد: الف. در بین مشکلات شخصی گویه ی\\\\\\\"ضعف زبان و ناآشنایی با زبان های بین المللی جهت استفاده از علوم روز\\\\\\\" بیشترین میزان بازدارندگی و گویه ی\\\\\\\"تمایل نداشتن به صرف وقت برای یادگیری مهارتها ی لازم در زمینه یادگیری الکترونیکی\\\\\\\" کمترین میزان بازدارندگی را در مشارکت جامعه تحت شمول آموزش مداوم در یادگیری الکترونیکی داشته است. در بین مشکلات نگرشی گویه ی\\\\\\\"تعامل نداشتن با همکلاسی ها و کمک گرفتن از آنها هنگام مواجه با مشکل\\\\\\\" بیشترین میزان بازدارندگی و گویه ی \\\\\\\"عقیده نداشتن به اینکه محیط یادگیری الکترنیکی به یادگیری کمک می کند\\\\\\\" کمترین میزان بازدارندگی را در مشارکت جامعه تحت شمول آموزش مداوم در یادگیری الکترونیکی داشته است.ب. متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت، سابقه کاری بر مشکلات شخصی و نگرشی، و متغیر شرکت در دوره های یادگیری الکترونیکی بر متغیر شخصی تاثیر گذار است. نتیجه گیری: با شناسایی عوامل بازدارنده و الویت بندی آنها می توان این مشکلات را به ترتیب الویت از سر راه شرکت کنندگان برداشت و همچنین نگرش ها و عقاید غلط را در بین افراد اصلاح نمود تا با استفاده بهینه فراگیران از امکانات یادگیری الکترونیکی و رسیدن به نتایج مطلوب از هزینه کردن و به نتیجه نرسیدن جلوگیری کرد. کلید واژگان: دوره های یادگیری الکترونیکی، آموزش مداوم پزشکی، مشکلات شخصی و نگرشی

کلمات کلیدی

, دوره های یادگیری الکترونیکی, آموزش مداوم پزشکی, مشکلات شخصی و نگرشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030742,
author = {ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه and آهنچیان, محمدرضا and کرمی, مرتضی},
title = {بازدارنده های شخصی و نگرشی مشارکت جامعه تحت شمول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره های یادگیری الکترونیکی},
booktitle = {پنجمین همایش یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {دوره های یادگیری الکترونیکی، آموزش مداوم پزشکی، مشکلات شخصی و نگرشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازدارنده های شخصی و نگرشی مشارکت جامعه تحت شمول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره های یادگیری الکترونیکی
%A ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه
%A آهنچیان, محمدرضا
%A کرمی, مرتضی
%J پنجمین همایش یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
%D 2012

[Download]