زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (15), شماره (22), سال (2012-10) , صفحات (27-35)

عنوان : ( مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر حل مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شده )

نویسندگان: هدا پری زاده , حسین حسن آبادی , علی مشهدی , علی تقی زاده کرمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر حل مشکل تصویر تن زنانی که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته بودند، انجام شد. روش کار: این مطالعه نیمه آزمایشی در سال 1389 و 1390 بر روی 24 زن ساکن مشهد که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته و دوره شیمی درمانی و پرتو درمانی آن ها به پایان رسیده بود، انجام شد. این افراد با روش نمونه گیری داوطلبانه از بین مراجعه کنندگان به مرکز درمانی رضا، بیمارستان امید و بیمارستان امام رضا مشهد (ع) انتخاب و وارد مطالعه شدند. افراد به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. افراد گروه های آزمایش، درمان وجودی و واقعیت درمانی را دریافت کرده و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. ابزار سنجش در این مطالعه پرسشنامه روابط چند بعدی خود - بدن بود که شامل شش خرده مقیاس ارزشیابی قیافه، جهت گیری قیافه، ارزشیابی تناسب اندام، جهت گیری تناسب اندام، وزن ذهنی و رضایت بدنی بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار نسخه 16 ) و روش تحلیل کواریانس یک متغیری و چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان ) SPSS آماری 0 معنی دار در نظر گرفته شد. / کمتر از 05 p یافته ها: در این مطالعه از بین 6 خرده مقیاس مورد مطالعه، دو گروه آزمایش تنها در خرده مقیاس جهت گیری قیافه ارزشیابی تناسب اندام ،(p=0/ و در 5 مقیاس ارزشیابی قیافه ( 423 (p=0/ با یکدیگر تفاوت معناداری داشتند ( 039 تفاوت (p=0/ و رضایت بدنی ( 053 (p=0/ وزن ذهنی ( 055 ،(p=0/ جهت گیری تناسب اندام ( 116 ،(p=0/369) معناداری را نشان ندادند. با این وجود، میانگین نمره کل آزمون گروه وجودی به صورت معناداری از میانگین گروه بالاتر بود. (p=0/ واقعیت درمانی ( 004 نتیجه گیری: گروه درمانی وجودی منجر به حل مؤثر مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شده گردید، اما واقعیت درمانی گروهی در این زمینه تأثیر معناداری نداشت.

کلمات کلیدی

, تصویر تن, سرطان پستان, گروه درمانی وجودی, ماستکتومی, واقعیت درمانی گروهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030743,
author = {پری زاده, هدا and حسن آبادی, حسین and مشهدی, علی and علی تقی زاده کرمانی},
title = {مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر حل مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شده},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2012},
volume = {15},
number = {22},
month = {October},
issn = {1680-2993},
pages = {27--35},
numpages = {8},
keywords = {تصویر تن، سرطان پستان، گروه درمانی وجودی، ماستکتومی، واقعیت درمانی گروهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر حل مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شده
%A پری زاده, هدا
%A حسن آبادی, حسین
%A مشهدی, علی
%A علی تقی زاده کرمانی
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2012

[Download]