پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (7), سال (2012-12) , صفحات (1-17)

عنوان : ( نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی )

نویسندگان: علی اکبر عجم , حسین جعفری ثانی , بهروز مهرام , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت های رایانه ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان در رویکرد یادگیری ترکیبی بود. تحقیق از نوع توصیفی- مقایسه‌ای بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر مشهد بوده است که از بین آنان با استفاده از فرمول کوکران، 382 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، شامل؛ پرسش‌نامه یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دی‌گروت، پرسش‌نامه محقق‌ساخته مهارت رایانه‌ای و پرسش‌نامه دیدگاه دانشجویان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی بوده است. نتایج پژوهش نشان داده است، که بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی زنان و مردان تفاوت وجود نداشته است و دانشجویان دیدگاه موافقی نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی داشتند. بین راهبردهای یادگیری خودتنظمی، مهارت رایانه ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان با دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان در رویکرد یادگیری ترکیبی ارتباط وجود داشته است. لذا راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت رایانه ای و پیشرفت تحصیلی پیش‌بینی کننده‌های مناسبی برای دیدگاه دانشجویان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی می باشد.

کلمات کلیدی

, یادگیری ترکیبی, تعامل همزمان و ناهمزمان, خودتنظیمی, مهارت رایانه ای, پیشرفت تحصیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030744,
author = {عجم, علی اکبر and جعفری ثانی, حسین and مهرام, بهروز and آهنچیان, محمدرضا},
title = {نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی},
journal = {پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {7},
month = {December},
issn = {2008-1197},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {یادگیری ترکیبی، تعامل همزمان و ناهمزمان، خودتنظیمی، مهارت رایانه ای، پیشرفت تحصیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی
%A عجم, علی اکبر
%A جعفری ثانی, حسین
%A مهرام, بهروز
%A آهنچیان, محمدرضا
%J پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 2008-1197
%D 2012

[Download]