مهندسی مکانیک مدرس, دوره (12), شماره (3), سال (2012-9) , صفحات (11-26)

عنوان : ( مقایسه تئوریهای تغییرشکل و نموی در تحلیل کمانش الاستوپلاستیک صفحات نازک مستطیلی به کمک روش یک چهارم تفاضلی تعمیم یافته )

نویسندگان: مهدی معارف دوست , مهران کدخدایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله کمانش الاستوپلاستیک صفحات نازک مستطیلی بوسیلة تئوریهای تغییر‏شکل‏ (DT) و نموی (IT) در پلاستیسیته تحلیل شده و نتایج تحت بارها و شرایط مرزی متنوع مورد بررسی و مقایسه قرار می‏گیرند. بار به صورت صفحه ای و به صورت کششی و فشاری یکنواخت وارد می‏شود. ماده مورد استفاده AL7075T6 و هندسه مورد نظر صفحه می‏باشد. روش عددی بکار گرفته شده روش یک چهارم تفاضلی تعمیم یافته است. اثرات ضریب بار، ضخامت و شرایط مرزی مختلف بر ضریب کمانش، در تحلیل دو تئوری نموی و تغییرشکل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در صفحات نازکتر همخوانی خوبی بین جوابهای بدست آمده از هر دو تئوری پلاستیسیته وجود دارد که با افزایش ضخامت صفحه، اختلاف قابل ملاحظه‏ای میان بارهای کمانشی بدست آمده از دو تئوری بوجود می‏آید. نتایج بدست آمده با سایر نتایج گزارش شده مقایسه گردیده و علاوه بر آن برای برخی حالات نیز نتایج جدیدی ارائه شده است. در مورد محدودة اعتبار تئوریهای مذکور و همچنین اختلاف آنها با یکدیگر نتایج جدیدی بدست آمده است.

کلمات کلیدی

, صفحات مستطیلی, روش یک چهارم تفاضلی تعمیم یافته, کمانش الاستوپلاستیک, تئوری تغییر‏شکل‏, تئوری نموی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030746,
author = {معارف دوست, مهدی and کدخدایان, مهران},
title = {مقایسه تئوریهای تغییرشکل و نموی در تحلیل کمانش الاستوپلاستیک صفحات نازک مستطیلی به کمک روش یک چهارم تفاضلی تعمیم یافته},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2012},
volume = {12},
number = {3},
month = {September},
issn = {1027-5940},
pages = {11--26},
numpages = {15},
keywords = {صفحات مستطیلی، روش یک چهارم تفاضلی تعمیم یافته، کمانش الاستوپلاستیک، تئوری تغییر‏شکل‏، تئوری نموی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تئوریهای تغییرشکل و نموی در تحلیل کمانش الاستوپلاستیک صفحات نازک مستطیلی به کمک روش یک چهارم تفاضلی تعمیم یافته
%A معارف دوست, مهدی
%A کدخدایان, مهران
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2012

[Download]