دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04

عنوان : ( ارزیابی عملکرد سویا، ریحان و گاوزبان تحت نسبت‌های مختلف کشت‌ مخلوط )

نویسندگان: میلاد باقری , فائزه زعفریان , وحید اکبرپور , قربانعلی اسدی , بهاره بیچرانلو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی عملکرد سویا، ریحان و گاوزبان تحت نسبت‌های مختلف کشت ‌مخلوط آزمایشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 9 تیمار (کشت خالص گیاهان مذکور و نسبت‌های 25:75، 50:50 و 75:25 سویا با دوگیاه ریحان و گاوزبان) و 3 تکرار در سال 1390 اجرا گردید. ریحان به صورت رویشی و در دوچین و سویا نیز در مرحله رسیدگی برداشت گردید. مجموع برداشت‌های گل ‌گاوزبان در طول گلدهی به عنوان عملکرد گل ‌گاوزبان منظور شد. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد سویا مربوط به کشت خالص و تیمار 25:75 سویا: ریحان بود. علاوه بر این، سویا در کشت مخلوط با ریحان نسبت به گاوزبان دارای عملکرد بیشتری بود. بیشترین عملکرد رویشی ریحان و عملکرد گل ‌گاوزبان نیز از تک کشتی هر یک از این گیاهان حاصل گردید. عملکرد چین دوم ریحان در تیمارهای کشت خالص و 75:25 سویا: ریحان بیشتر از چین اول مشاهده شد، این درحالی بود که با افزایش سهم سویا میزان عملکرد چین دوم نسبت به چین اول کاهش یافت. بررسی اثر متقابل عملکرد سویا با دو گیاه ریحان و گاوزبان نشان داد که میان آنها یک رابطه خطی منفی معنی دار برقرار است.

کلمات کلیدی

, عملکرد, کشت ‌مخلوط, گاوزبان, ریحان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030757,
author = {میلاد باقری and فائزه زعفریان and وحید اکبرپور and اسدی, قربانعلی and بهاره بیچرانلو},
title = {ارزیابی عملکرد سویا، ریحان و گاوزبان تحت نسبت‌های مختلف کشت‌ مخلوط},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2012},
location = {کرج, ايران},
keywords = {عملکرد، کشت ‌مخلوط، گاوزبان، ریحان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد سویا، ریحان و گاوزبان تحت نسبت‌های مختلف کشت‌ مخلوط
%A میلاد باقری
%A فائزه زعفریان
%A وحید اکبرپور
%A اسدی, قربانعلی
%A بهاره بیچرانلو
%J دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2012

[Download]