پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (19), شماره (6), سال (2004-7) , صفحات (79-95)

عنوان : ( برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایران )

نویسندگان: محمدعلی فلاحی , علی چشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در علم اقتصاد نظریات بسیاری پیرامون رفتار سرمایه گذاری شرکت ها در سطوح خرد و کلان اقتصادی مطرح شده است. الگوی q توبین یکی از مهمترین نظریه های نئوکلاسیکی سرمایه گذاری است که درمطالعات بیشماری مورد استفاده قرار گرفته است. در مقاله حاضر سعی شده تا با استفاده از این نظریه و با داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی برخی از عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های ایرانی با توجه به نقش مالیات بر شرکت ها شناسایی و معرفی شوند.

کلمات کلیدی

, q توبین, مالیات بر شرکتها, سرمایه گذاری شرکتها, سود تقسیم شده و نشده, داده های ترکیبی, شرکتهای بورس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030783,
author = {فلاحی, محمدعلی and چشمی, علی},
title = {برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایران},
journal = {پژوهش های اقتصادی ایران},
year = {2004},
volume = {19},
number = {6},
month = {July},
issn = {1726-0728},
pages = {79--95},
numpages = {16},
keywords = {q توبین، مالیات بر شرکتها، سرمایه گذاری شرکتها، سود تقسیم شده و نشده، داده های ترکیبی، شرکتهای بورس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایران
%A فلاحی, محمدعلی
%A چشمی, علی
%J پژوهش های اقتصادی ایران
%@ 1726-0728
%D 2004

[Download]