جستارهای اقتصادی, دوره (1), شماره (1), سال (2004-7) , صفحات (127-158)

عنوان : ( محاسبه هسته تورم در ایران )

نویسندگان: هادی امیری , علی چشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«هسته تورم» مفهومی است که به منظور شناسایی سیاست های هدف گذاری تورم، در دهه اخیر شکل گرفته است. با کمک مفهوم هسته تورم، می توان سیاست هایی پیشنهاد نمود که بدون آسیب به تولید تورم را کنترل نمایند. تاکنون روش های زیادی برای محاسبه هسته تورم معرفی شده است که طیف وسیعی از روش های آماری و اقتصادسنجی را در بر می گیرد. با توجه به این که مفهوم هسته تورم، عموماً در کشورهای توسعه یافته به کار رفته است، در این مقاله، با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، با انتخاب روش «خودرگرسیون برداری ساختاری» (SVAR) به محاسبه هسته تورم پرداخته شده است. بردار بلندمدت تورم برآورد شده، نشان می دهد که فرایند تورمی در ایران، توسط درآمدهای نفتی و مخارج عمومی و از مسیر پول شکل می گیرد. با کمک روند مشترک سه متغیر درآمدهای نفتی، مخارج عمومی و نقدینگی، هسته تورم از قسمت موقتی تورم، یعنی پوسته تورم، تفکیک شده است. بر اساس یافته های این مقاله، برای مهار تورم، بایستی نقش درآمدهای نفتی و نوسانات آن را در تعیین متغیرهای حقیقی، مانند رشد اقتصادی و متغیرهای سیاست گذاری چون نقدینگی و مخارج دولت، محدود نمود و از طریق متغیرهای سیاستی، مثل مخارج عمومی و نقدینگی، تورم را مهار کرد. البته اتخاذ مجموعه این سیاست ها، اثر بازدارنده ای بر رشد اقتصادی ندارد.

کلمات کلیدی

, هسته تورم , SVAR , روش روند مشترک , رشد اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030784,
author = {هادی امیری and چشمی, علی},
title = {محاسبه هسته تورم در ایران},
journal = {جستارهای اقتصادی},
year = {2004},
volume = {1},
number = {1},
month = {July},
issn = {1735-3300},
pages = {127--158},
numpages = {31},
keywords = {هسته تورم ، SVAR ، روش روند مشترک ، رشد اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محاسبه هسته تورم در ایران
%A هادی امیری
%A چشمی, علی
%J جستارهای اقتصادی
%@ 1735-3300
%D 2004

[Download]