پژوهشنامه بازرگانی, دوره (62), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (125-151)

عنوان : ( تحلیل ادغام های عمودی در بنگاه های صادر کننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادله )

نویسندگان: هادی امیری , علی چشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه بنگاه، اقتصاد هزینه مبادله، ادغام عمودی، صادرکنندگان کشمش ایران

کلمات کلیدی

, نظریه بنگاه, اقتصاد هزینه مبادله, ادغام عمودی, صادرکنندگان کشمش ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030785,
author = {هادی امیری and چشمی, علی},
title = {تحلیل ادغام های عمودی در بنگاه های صادر کننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادله},
journal = {پژوهشنامه بازرگانی},
year = {2012},
volume = {62},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-0794},
pages = {125--151},
numpages = {26},
keywords = {نظریه بنگاه، اقتصاد هزینه مبادله، ادغام عمودی، صادرکنندگان کشمش ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ادغام های عمودی در بنگاه های صادر کننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادله
%A هادی امیری
%A چشمی, علی
%J پژوهشنامه بازرگانی
%@ 1735-0794
%D 2012

[Download]